Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Who owns what in Armenia

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Re: Who owns what in Armenia

  Թե ինչպես տապալվեց Լոռի Բերդի հիդրոէներգետիկ ծրագիրը

  11:20, 13 հոկտեմբերի, 2011
  Տարիներ շարունակ ՀՀ կառավարությունը ցանկանում էր կառուցել Լոռի Բերդի հիդրոէլեկտրակայանը: Դեռեւս 2004 թ.-ին գերմանական հեղինակավոր ընկերությունը կատարել էր ծրագրի կենսունակությունը հիմնավորող տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրություն: Մոտ 65 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ ՀԷԿ-ը նախատեսված էր կառուցել Ձորագետի վրա, Ստեփանավան քաղաքի մերձակայքում: Այն Հայաստանին թույլ կտար տարեկան արտադրել մոտ 200 միլիոն կիլովատ-ժամ հոսանք (ներկայիս ամբողջական սպառման մոտ 4%-ը) սեփական վերականգնվող ռեսուրսների օգտագործմամբ` անմիջականորեն նպաստելով երկրի էներգետիկ անվտանգության հզորացմանը:

  ՀԷԿ-ը հնարավորություն կընձեռեր նաեւ հոսանք մատակարարել էլեկտրաէներգիայի օրական պիկերի բավարարման համար: Պիկային էլեկտրաէներգիան մեզանում արտադրում են ներկրված գազով աշխատող եւ թողարկման համեմատաբար ավելի բարձր ինքնարժեք ունեցող կայանները: Թվում է, թե երկիրն ունի բավարար էներգետիկ հզորություններ պահանջարկը բավարարելու համար, սակայն պետք է հաշվի առնել այն իրողությունը, որ էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը գնալով մեծանում է, իսկ արտադրական հզորությունների մի մասը շահագործվում է ավելի քան 50 տարի եւ տնտեսական արդյունավետության մասին գրեթե խոսք չի կարող լինել: Մասնավորապես` Հրազդանի եւ Երեւանի ջերմաէլեկտրակայանների հին էներգաբլոկների թողարկած հոսանքն ավելի թանկ է: Այս կայաններն արդեն իսկ սպառել են իրենց տնտեսական ռեսուրսը:

  Մի խոսքով, Լոռի Բերդի ծրագիրը համահունչ է Հայաստանի Էներգետիկ ռազմավարության նպատակներին, և դեռևս նախորդ տարի երկրի վարչապետը Լոռի Բերդ ՀԷԿ-ի կառուցմանն օժանդակելու համար դիմել էր Համաշխարհային բանկին: Վարչապետի դիմումին ի պատասխան հետեւել են բավականին լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ` ներառյալ ծրագրի հնարավոր ֆինանսավորման սխեմաների մշակում եւ համաձայնեցում ՀՀ Կառավարության հետ, տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրության արդյունքների թարմացման համար մրցույթի անցկացում եւ այլն:

  Ծրագրի ֆինանսավորման տարբերակներից մեկը իշխանություններին թույլ կտար մասնավոր հատվածի ներգրավմամբ կառուցել մոտ 130 մլն ԱՄՆ դոլար գնահատված հիդրոէլեկտրակայան` օգտագործելով ՀԲ-ի և այլ դոնորների օժանդակությունը: Մասնավոր-պետական համագործակցության միջոցով վերոնշյալ ՀԷԿ-ի կառուցումը առնվազն երկու մեծ առավելություն կունենար` ՀԷԿ-ի կառուցումը չէր իրականացվի զուտ պետական պարտքի ավելացման հաշվին, Հայաստանի քաղաքացիները, տեղական կամ օտարերկրյա ներդրողները կկարողանային գնել ապագա ընկերության բաժնետոմսերը եւ ստանալ ավելի քան գրավիչ եկամուտներ: Ի վերջո, այս ջրային ռեսուրսը մեր երկրի ազգային հարստությունն է եւ ՀՀ քաղաքացիներին նույնպես պետք է գեթ մեկ անգամ այդ հնարավորությունը ընձեռել:

  Այսպիսով, կարող էին շահել բոլորը` մատչելի սակագին, երկրի էներգետիկ անվտանգության բարելավում, կապիտալի շուկայի զարգացում եւ, վերջապես, քաղաքացիների համար ներդրումային հնարավորություն: Վերջապես, ծրագիրը կարելի էր իրականցնել ամբողջությամբ պետական ֆինանսավորմամբ` ապահովելով առավելագույնս ցածր սակագին: Մինչ օրս էլ, Լոռի Բերդ հիդրոէլեկտրակայանը թե տնտեսական, և թե էներգետիկ առումով թերևս ամենախոստումնալից ծրագրերից մեկն է համարվում Հայաստանում եւ մասնագիտական շրջանակներում այս իրողությունը կասկած չի հարուցում:

  Դեպքերի հետագա զարգացումը հայկական բնույթ կրող պատմություն է հիշեցնում, այն առումով, որ ինչպես բազմաթիվ այլ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, որոնք մեր երկրում լուծում են ստանում միմիայն անձնական շահի տեսանկյունից, նույնպիսի մոտեցում ցուցաբերվեց նաեւ այս հարցին:

  Դեպքերի զարգացումը հանգեցրեց նրան, որ մի շարք փոքր և միջին տրամաչափի պաշտոնյաներ փորձեցին և հաջողությամբ խոչընդոտեցին երկրի համար բազմաթիվ առավելություններ երաշխավորող ծրագրի իրականացմանը: Վերջիններս ակտիվորեն հետամուտ եղան Լոռվա Ամրոց ընկերության շահերի պաշտպանությանը: Հիշատակված անձանց թվում են հանրապետության նախագահի տնտեսական հարցերով խորհրդական Արամ Ղարիբյանը եւ մի շարք այլ գործիչներ, ներառյալ Վազգեն Մանուկյանը, ով վերջին պահին հայտնվեց սեփականատերերի ցանկում:

  Վերջիններս, և մասնավորապես, նախագահի տնտեսական հարցերով խորհրդականը, ով ստանձնեց խոսնակի դերը, գործադրեցին բոլոր ջանքերը, որպեսզի ծրագիրը Համաշխարհային բանկի եւ այլ դոնոր կազմակերպությունների օժանդակությամբ չիրականացվի: Ընդ որում, ծրագիրը վիժեցվեց փորձված տարբերակով` տարբեր ամբիոններից հետեւողականորեն քարոզելով հիմք ընդունել մասնավոր մոտեցումը:

  Վերոնշյալ ընկերությունը նախապես և փաստացի ձեռքբերելով ՀԷԿ-ի ապագա տեղանքի եւ ջրօգտագործման իրավունքները` դիմեց համապատասխան մարմիններին` հաստատել մեկ կիլովատ-ժամի դիմաց սկզբում` 60, իսկ հետագայում` 30 դրամ սակագին: Համապատասխան մարմիններն իրենց հերթին ըմբռնումով մոտեցան և հարգեցին խնդրանքը: Իսկ ինչո՞ւ Լոռվա Ամրոց ընկերությունը սահմանափակեց իր ախորժակը. այն պարզ պատճառով, որ այդ ընկերությունը մտադրվել է իրագործել տեխնիկապես ոչ օպտիմալ լուծում` կառուցել ավելի ցածր հզորությամբ ՀԷԿ, որը կպահանջի նվազ ներդրումներ կամ գուցե կառուցել մի քանի փոքր ՀԷԿ-եր:

  Այդ ամենը կհանգեցնի երկրի համար ոսկու արժեք ունեցող վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսի ոչ արդյունավետ օգտագործմանը, մինչդեռ գերմանական ընկերությունը հիմնավորել էր, որ կայանի տեխնիկապես ու տնտեսապես արդյունավետ դրվածքային հզորությունը կազմում է մոտ 65 մեգավատ:

  Հարց է ծագում, թե ինչու կառավարությունը չցանկացավ ծրագիրն իրականացնել պետական-մասնավոր համագործակցության սխեմայով` ՀԲ-ի հետ համատեղ: Իսկ եթե որոշում է կայացվել ծրագիրն իրականացնել բացառապես մասնավոր հատվածի ներգրավմամբ, ապա ինչու ռեսուրսը չի հատկացվում մրցութային եղանակով: Գուցե կգտնվեին ընկերություններ, որոնք կհամաձայնեին ՀԷԿ-ը կառուցել ավելի ցածր սակագնով:

  Ներկայումս, նույն անձինք, նույն ջանասիրությամբ շարունակում են այս ծրագրի համար ֆինանսավորման աղբյուրների փնտրտուքը: Իսկ մեզ մնում է միայն փաստել, որ հերթական անգամ բախվեցինք այն դեպքին, երբ երկիրը չի կարողանում օգտագործել իր սահմանափակ ռեսուրսները ի շահ իր տնտեսության երկարաժամկետ արդյունավետության:

  Միամտությամբ չտառապելով, այնուամենայնիվ, հույս ենք հայտնում, որ Հայաստանի Էներգետիկ անվտանգության մասին այս հիշարժան դրվագը կհայտնվի երկրի բարձրագույն ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում, եւ պետական նշանակության ծրագրերը չեն զոհաբերվի միմիայն և հօգուտ մի խումբ մարդկանց բարեկեցության:

  Հարություն Կարեյան

  Comment


  • #32
   Re: Who owns what in Armenia

   ARMENIAN OLIGARCH TO RECEIVE ADDITIONAL PROFITS - NEWSPAPER

   news.am
   May 11, 2012


   YEREVAN. - In line with Haykakan Zhamanak daily's monitoring of
   Armenia's retail prices, it was found out that, as compared with April
   9, the price for one kilogram of sugar increased in the country by
   AMD 10 (approx. US$ 0.03) several days after the May 6 parliamentary
   elections.

   "On the average, 275 tons of sugar is consumed in Armenia every day,
   and this means Samvel Aleksanyan, the sugar's sole importer and
   producer [in Armenia], receives an additional daily profit of AMD
   2,750,000 [approx. $6,984], or more than AMD 82,000,000 [approx.

   $208,243] per month. And it is difficult to say how many months it
   will take him to 'retrieve' his expenses made for the elections.

   Let us also note that the Alex Grig Company, which allegedly belongs
   to Aleksanyan's wife, has paid close to 15 percent less tax in the
   first quarter of this year than in the previous year," Haykakan
   Zhamanak writes.

   Comment


   • #33
    Re: Who owns what in Armenia

    Հայկական Ծրագրեր. Հայտարարություն


    Հայկական Ծրագրեր Ընկերությունը Հայաստանում, ՏՏ բնագավառում, աշխատում է արդեն 25 տարի: Ընկերությունն ունի 125 աշխատակից:

    Մենք ունենք 3000-ից ավելի պատվիրատուներ: Մեր համակարգերով աշխատում են Հայաստանի բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, մասնավոր և պետական կազմակերպությունների ճնշող մասը:

    Մենք հպարտանում ենք, որ նշանակալի ներդրում ունենք Հայաստանի ՏՏ բնագավառում:

    Հայկական Ծրագրեր Ընկերությունը ամենապարտաճանաչ հարկատուն է: 25 տարվա ընթացքում մեր Ընկերությունում ոչ մի հարկային խախտում չի արձանագրվել:

    Մեր Ընկերությունը հսկայական գումարներ է մուծել Պետբյուջե և ամենաէֆեկտիվ հարկատուներից է մի աշխատակցի հաշվով վճարվող հարկերով:

    Ի տարբերություն շատ գործարարների, մենք հպարտանում ենք դրանով:

    Հիմա մենք ցավով արձանագրում ենք, որ ՏՏ ոլորտը Հայաստանում կործանման եզրին է:

    Մենք ցանկանում ենք հաշվետվություն ստանալ ՏՏ ոլորտը բարեփոխելու կոչված կազմակերպությունների գործունեության վերաբերյալ:

    Հայաստանում արդեն 10 տարի գործում է Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամը: Մեր գնահատականն այս կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ, որը ֆինանսավորվում է մեր վճարված հարկերից, խիստ բացասական է:

    Հայկական Ծրագրեր Ընկերությունը ՀՀ կառավարությունից պահանջում է կազմակերպել Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամի ֆինանսական և մասնագիտական անկախ աուդիտ ամբողջ 10 տարիների համար: Աուդիտին պետք է իրավունք ունենա մասնակցել Հայաստանի ՏՏ բնագավառի ցանկացած ձեռնարկության ներկայացուցիչ:

    Աշոտ Խաչատրյան, Հայկական Ծրագրեր Ընկերության տնօրեն

    http://www.lragir.am/armsrc/country-lrahos65986.html

    Comment


    • #34
     Re: Who owns what in Armenia

     Հարսնաքար-ում ծեծված բժիշկներից մեկը պատմում է դաժան միջադեպի մանրամասները
     source/ armenian liberty
     Ռուզաննա Ստեփանյան
     Վերջին թարմացում. 19.06.2012 14:34
     Հարսնաքար ռեստորանային համալիրում դաժան ծեծի ենթարկված Զինվորական հոսպիտալի բժիշկ, նեյրովիրաբուժական բաժանմունքի օրդինատոր Արտակ Բայադյանը երեքշաբթի օրը Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում պատմեց, թե ինչ է տեղի ունեցել հունիսի 17-ին եւ թե ինչպես են իրեն եւ իր ընկերներին Հարսնաքար-ի ավտոկայանատեղիում դաժան ծեծի ենթարկել:

     Բայադյանը պատմեց, որ 5 հոգով փորձել են մուտք գործել Հարսնաքար, սակայն մատուցողը բժիշկ Վահե Ավետյանին, ով ամենաշատն է տուժել դաժան ծեծից, ասել է, որ նա սպորտային համազգեստով է եւ չի կարող ռեստորան մտնել: Բայադյանի փոխանցմամբ` Ավետյանը ընկերոջ հետ տուն է գնացել, փոխել տաբատը եւ կրկին վերադարձել: Երբ արդեն նստել են սեղանի շուրջ, Ավետյանը մատուցողին ասել է, թե կարո՞ղ է գլխարկն էլ է արգելվում ռեստորանում եւ այն նույնպես պետք է հանի: Մատուցողը, ըստ Բայադյանի, վիճաբանություն է սկսել եւ Ավետյանին հրավիրել դուրս: Իրենք նույնպես դուրս են եկել Ավետյանի հետեւից, որից հետո, ըստ Բայադյանի, ինչ-որ մեկը (չկարողացավ ասել` մենեջերը, թե անվտանգության աշխատակիցը) իրենց ուղեկցել են ավտոկայանատեղի, որտեղ էլ սկսել են դաժան ծեծել:

     Ու տենց ընթացքից չի երեւում, թե ինչ է կատարվել, հանգիստ ասում էինք, բա խի սենց եղավ, շփոթմունք է, եղավ, անցավ նման խոսակցություն էր գնում, արդեն որ գնում էինք, արդեն մի 10-15 հոգի` քանակություն, զանգված, կանգնած էր: Մենք մոտենում ենք, ու ամեն մեկիս մոտավորապես 4-5 հոգի են շրջապատում: Ում հետ որ ես էի զրուցում, ուղղակի հայհոյեց ու հարվածեց: Ես հարվածը դիմացից չեմ տեսել, - պատմեց բժիշկը` համոզմունք հայտնելով, որ իրենց խաբեությամբ դուրս հանեցին ռեստորանից. - Ու անմիջապես այդ ընթացքում բոլորիս խփում են..., խփեցին, հետո մայկան քաշեցին գլխիս վրա, ու տենց գլորելով, քացով հարվածներով, ոտքերով, ձեռքով ամբողջ մարմնիս վրա սալջարդ է վերջին հարվածի ժամանակ էլ վերջին խոսքը ուղղակի լավ տպավորվեց` լավ, մեռավ, էլ մի խփեք... արդեն երեւի թե բոլորս գիտակցություններս կորցրել էինք, որովհետեւ մեր մի ընկերը` Էդուարդ անունով, նա բարձրացրեց ինձ, վրաս մայկա չկար, ամբողջովին արյունահոսում էի, չորեքթաթ կանգնեցի եւ տեսնեմ` Ավետյանը մոտ մի 15 մետր հեռավորության վրա է պառկած անշարժ, իրենից մի 10 մետր հեռավորության վրա Արկադին է պառկած, մեր Գարիկ անունով ընկերոջը այդ պահին չնկատեցի, նա մի փոքր ավելի հեռու էր: Անմիջապես մոտեցանք Ավետյանին, նա արդեն ոչ մի ռեակցիա չէր տալիս, միայն խռխռոց էր գալիս:

     Ավետյանի վիճակը դեռ ծայրահեղ ծանր է

     Ծեծի ենթարկված 35-ամյա Վահե Ավետյանի վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ. նրան գիշերը կրկին վիրահատել են: Վիրահատությունը կատարած բժիշկը` նեյրովիրաբուժական բաժանմունքի պետ Արման Հակոբյանը, ով Ավետյանի հետ նույն հոսպիտալում է աշխատում, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ փորձել են կանխել ուղեղի շարունակվող այտուցումը: Ավետյանին այլեւս ոչ դեղորայքով, եւ ոչ էլ վիրահատությամբ օգնել հնարավոր չէ: Նա, ի դեպ, երկու անչափահաս երեխաների հայր է:

     Եվ դեղորայքային, եւ վիրահատական բուժման հնարավոր ռեզերվը սպառված է: Մնացածը արդեն բժշկությունից կախված չէ, ցավոք, - ասաց Հակոբյանը` շարունակելով. - Ցավոք, բարենպաստ նախադրյալների մասին ներկայումս խոսել չեմ կարող:

     Նկատենք, որ Հարսնաքար-ի միջադեպից տուժած եւս մեկ բժիշկ` Գարիկ Սողոմոնյանը, միայն այսօր է տեղափոխվել հիվանդանոց: Սողոմոնյանը ծեծկռտուքից հետո տանն է եղել, սակայն նրա առողջական վիճակը վատացել է եւ նրան նույնպես երեկ տեղափոխել են հիվանդանոց: Այժմ տուժած բժիշկը գտնվում է հիվանդանոցի նեյրովիրաբուժական բաժանմունքում, վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։

     Ձերբակալված դեռ չկա

     Երկու օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպի համար որեւէ մեկը չի ձերբակալվել, թեեւ ոստիկանությունը պնդում է, որ հայտնի է բժիշկներին վնաս հասցնող անձը: Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործը շարունակում է մի պետական մարմնից մյուս մարմինը գնալ: Երկուշաբթի օրը ոստիկանությունը գործը փոխանցել էր պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությանը, սակայն այսօր արդեն գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ գործը ետ է ուղարկվել ոստիկանություն: Դատախազությունը որոշել է, որ չկան բավարար հիմքեր գործը պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայություն ուղարկելու համար:

     Ռուբեն Հայրապետյանը դատապարտում է կատարվածը

     Երեքշաբթի երեկոյան հայտարարությամբ հանդես եկավ հանրապետական պատգամավոր, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, ում ընտանիքին է պատկանում Հարսնաքար համալիրը: Նա անթույլատրելի եւ որեւէ արդարացում չունեցող է համարում միջադեպը:

     Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի բոլոր հանցագործները` անկախ այն հանգամանքից նրանք անվտանգության աշխատակիցներ են, մատուցողներ, թե այլ ծառայություն իրականացնողներ, պատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ: Իմ անմիջական աշխատանքային գործունեությունը սահմանափակվում է ՀՀ Ազգային Ժողովում եւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում, իսկ ժամանակին իմ կողմից հիմնադրված եւ այսօր իմ ընտանիքին պատկանող բիզնես կառույցների կառավարումը, որտեղ աշխատում են հարյուրավոր մարդիկ, իմ անմիջական պարտականությունը չէ եւ անթույլատրելի է այդ կառույցներում կատարվող ցանկացած բան վերագրել ինձ, - հայտարարությունում ասել է Հայրապետյանը:

     Comment


     • #35
      Re: Who owns what in Armenia

      http://www.armenialiberty.org/conten.../24618230.html

      Comment


      • #36
       Re: Who owns what in Armenia

       Տեղադրվել է` 2012-06-21
       http://www.azg.am/AM/2012062115

       ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ` ՎՐԱՑ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԻ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ, ՀՈՒՅՍՈՎ, ՈՐ ՉԼԻՆԻ ԶՈՒՏ ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ

       Ա. Հ.

       Վրացական մի շարք կուսակցությունների ներկայացուցիչների համար, պարզվում է, հետաքրքրական է լսել Վրաստանի հայ համայնքին հուզող հարցերը, հատկապես երբ դրանք ներկայացվում են հենց հայերին հետաքրքրող տեսանկյունից: Այս մասին Ազգի հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրեց Թբիլիսիի հայերի ասամբլեայի նախագահ Իրենա Օհանջանովան :

       Իսկ հայկական տեսակետը ներկայացվել է երեկ` Թբիլիսիում նույն ասամբլեայի կազմակերպած կոնֆերանսում` Նախընտրական քննարկում հայ համայնքի հետ թեմայով, որին մասնակցել են Վրացական երազանք-ժողովրդավարական Վրաստան, Ազատ Վրաստան, Հանրապետական կուսակցությունների ու Միասնական Վրաստան շարժման ներկայացուցիչները:

       Ըստ Օհանջանովայի, այս հանդիպումն իր ձեւաչափով առաջինն էր, ինչպես նաեւ առաջին փուլն էր, հաջորդիվ կլինեն հանդիպումներ նաեւ մյուս քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ: Հինգ հայկական կազմակերպություն եւ համայնքի կտրվածքով հեղինակություն վայելող անհատների միավորող ասամբելայի նախագահի խոսքերով, վրացական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները հայ համայնքին հետաքրքրող հարցերի առնչությամբ կամ անտեղյակ են, կամ ունեն բավականին այլ մոտեցումներ: Օհանջանովան հույս ունի, որ այս ամենը չի մնա զուտ նախընտրական, թեեւ առայժմ ասվածն ընդունվում է ի գիտություն: Հայ համայնքը պետք է առավել ակտիվ լինի, մենք զգալի պասիվ ենք վերջին շրջանում: Ինքներս պետք է առավել մասշտաբային ու բարձր մակարդակով բարձրացնենք հայ համայնքին հուզող հարցերը, շեշտեց Օհանջանովան:

       Հայ համայնքի ներկայացուցիչներն էլ վրացի քաղաքական գործիչների ներկայությամբ, ինչպես Ազգին տեղեկացրեց հանդիպմանը դիտորդի կարգավիճակով մասնակցող Բազմազգ Վրաստան կազմակերպության նախագահ Առնոլդ Ստեփանյանը (Բազմազգ Վրաստան կազմակերպությունը դիտորդական առաքելություն է իրականացնում Վրաստանի սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների առնչությամբ, հատկապես` ազգային փոքրամասնություններին առնչվող հարցերում-Ա.Հ.), բարձրացրել են հայ եկեղեցիների վիճակին ու եկեղեցու կարգավիճակին, Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, հայերենին տարածաշրջանային լեզվի կարգավիճակ տալուն, Վրաստանում քաղաքական գործընթացներին հայերի մասնակցությանն առնչվող հարցեր:

       Մոտ մեկ շաբաթից տեղի կունենա նմանօրինակ ձեւաչափով հանդիպուների երկրորդ փուլը` այլ ուժերի ներկայացուցիչների հետ:

       Comment


       • #37
        Re: Who owns what in Armenia

        Հայերի վառոդամանում դեռ վառոդ կա


        Հայկական բանակի փոխգնդապետ, 39-ամյա Վարդան Սամվելյանը այս գիշեր մտել է Հարսնաքար ռեստորան եւ սպառնացել պայթեցնել այն: Հիշեցնենք, որ այս ռեստորանում, որ պատկանում է ՀՀԿ-ական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին, հունիսի 17-ին դաժան ծեծի էր ենթարկվել ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանը, որը գիտակցության չգալով մահացել էր հունիսի 29-ին:

        Մինչ Վարդան Սամվելյանի արարքը, ռեստորանի մոտ մոմավառության ակցիա էին կազմակերպել Հայաստանի քաղաքացիական խմբերը, մի քանի հարյուր մարդ, ի հիշատակ Վահե Ավետյանի:

        Ի դեպ, փոխգնդապետ Վարդան Սամվելյանի հայրը ոստիկանության գնդապետ Սամվել Սամվելյանն է, ով աշխատում է ՈՔԳՎ-ում, իսկ եղբայրը՝ Արման Սամվելյանը, քրեական հետախուզության օպեր լիազոր է։

        Հայկական բանակի սպայի արարքը կարելի է դիտարկել մի քանի հարթությունում՝ սպայի պատվի, պատասխանատվության եւ ինչ որ առումով ինքնադատաստանի հնարավոր գործադրման տիրույթում, նկատի առնելով այն, որ Հայաստանում տիրող մի քանի կլանների ամենաթողության ու անպատժելիության մթնոլորտում խեղվում են հասարակության բոլոր շերտերի գոյության հիմքերը, չի գործում օրենքը եւ տարրական արդարությունը:

        Այս համատեքստում, Վարդանի արարքը խիստ խորհրդանշական է: Բանն այն է, որ Հայաստանի ուժային կառույցները՝ ոստիկանությունը, բանակը, ինչ որ առումով անվտանգության ծառայությունը վերածվել են Հայաստանում իշխող կլանների, քրեաօլիգարխիկ համակարգի շահերի սպասարկման օղակների, որոնց գործառույթը, հանվելով սահմանադրական լիազորությունների շրջանակից, հանգեցվել է անօրինական գործողությունների:

        Այս կառույցների միջին ու ստորին շերտերում հիմնականում ազնիվ ու հայրենասեր մարդիկ են, որոնք այդպիսով հայտնվել են նվաստացված վիճակում, ինչպես ողջ հասարակությունը: Հայկական մամուլում բազմաթիվ դեպքեր են արձանագրվել, երբ օլիգարխների թիկնապահների կողմից ուժային կառույցների աշխատակիցները դաժան բռնության են ենթարկվել, հաճախ մահվան ելքով, իսկ բռնություն գործադրողները մնացել են անպատիժ: Բացի այդ, այս կառույցների աշխատակիցները գտնվում են սոցիալական ծանր վիճակում, ինչը նույնպես մտածված քաղաքականության արդյունք է. Այդպիսով ուժային կառույցների աշխատակիցներին դրել են հետեւյալ իրավիճակի առջեւ. կամ նվաստացված գոյություն, կամ էլ ենթարկվելով համակարգի սահմանած կանոններին, ծառայել նրան ու լուծել սեփական խնդիրները:

        Այս իրավիճակը թվում էր չի կարող փոխվել, եւ սակայն Վարդան Սամվելյանի արարքը ցույց է տալիս, որ հայ սպայի վառոդամանում դեռ վառոդ է մնացել: Սա պետք է զգուշացում լինի քրեաօլիգարխիկ համակարգի համար: Հայաստանում մի քանի տասնյակ հազար զենք կրելու իրավունք ունեցող ազնիվ ու հայրենասեր մարդիկ կան, որոնք կարող են այլեւս չհանդուրժել այս իրավիճակը, եւ փորձել ինքնուրույն լուծել հարցերը, իսկ Վարդանի արարքը կարող է դրա խթանը դառնալ: Ինչ են մի քանի տասնյակ օլիգարխներն ու նրանց փնթի հաստավիզ թիկնապահներն այս ուժի առաջ: Ոչինչ, իսկապես ոչինչ, արագ լուծելիք խնդիր: Տարիների անպատժելիությունից ու ամենաթողությունից թմրած օլիգարխիկ համակարգի դեպքում թերեւս այլ ելք չի էլ մնացել, եւ ամեն ինչ համենայնդեպս տրամաբանական է:

        Քաղաքացիական-իրավական գիտակցությունն ահռելի ուժ է, որ կայանում է Հայաստանում: Իսկ այդ գիտակցությունից ծնված ուժն այն է, ինչն ի վիճակի է արմատապես փոխել իրավիճակը երկրում: Հայաստանի հասարակությունն անցել է ինքնապաշտպանության, իր իրավունքի ու արժանապատվության խոր գիտակցումով:

        Հայկ Արամյան

        http://www.lragir.am/armsrc/comments-lrahos67765.html

        Comment


        • #38
         Re: Who owns what in Armenia

         Հարսնաքարը պայթեցնելու սպառնալիքի հեղինակը ՊՆ մայրաքաղաքային գնդի հրամանատարի տեղակալն է


         Հուլիս 01, 2012 | 13:19
         NEWSam -ին հայտնի է դարձել, որ այսօր՝ հուլիսի 1-ի գիշերը, Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող Հարսնաքար ռեստորան զինամթերքով եկած եւ ռեստորանը պայթեցնելու սպառնալիքներ հնչեցնելու մեջ կասկածվող փոխգնդապետ Վարդան Սամվելյանը ՊՆ մայրաքաղաքային գնդի հրամանատարի տեղակալն է:

         Որոշ տեղեկություններով վերջինս մուտք գործելով ռեստորան, նախ փորձել է հանդիպել անվտանգության աշխատակիցներին: Հլը կանչեք ախրանային,-դիմել է Վարդան Սամվելյանը, ապա սպառնացել պայթեցնել ռեստորանը, սակայն նրա հետ տեւական ժամանակ բանակցություններ են վարվել, ինչից հետո ոստիկանները նրան բերման են ենթարկել ոստիկանություն:

         NEWSam-ը տեղեկացավ, որ քիչ առաջ նախապատրաստված նյութերը ոստիկանությունից ուղարկվել են ՊՆ քննչական ծառայություն, քանի որ ռեստորանը պայթեցնելու մեծ կասկածվողը զինվորական Է;

         Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր NEWSam-ը, Երեւանում, հուլիսի 1-ին, ժամը 06.28-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Ավան վարչական շրջանի Հարսնաքար ռեստորանային համալիրում հայտնաբերվել է անհայտ պայթուցիկ նյութ:

         Դեպքի վայր են մեկնել ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի օպերատիվ ու հատուկ փրկարարական ջոկատի հերթապահ խմբերը եւ մեկ մարտական հաշվարկ:

         Տեղում զինվորական պայուսակում հայտնաբերվել է երկու նռնակ, փամփուշտներ, դեռեւս չբացահայտված պայթուցիկ նյութ:

         Սակրավորների զննության արդյունքում պարզվել է, որ պայուսակի պարունակությունը տեղափոխման համար վտանգ չի ներկայացնում:

         Ժամը 07:25-ի սահմաններում պայուսակը տեղափոխվել է անվտանգ տարածք:

         Ըստ որոշ տեղեկությունների, պայուսակը Հարսնաքար ռեստորանային համալիր է բերել Հայաստանի զինված ուժերի փոխգնդապետ Վարդան Սամվելյանը եւ սպառնացել պայթեցնել շենքը: Նշվում է, որ նրա հայրը ոստիկանության գնդապետ Սամվել Սամվելյանն է, ով աշխատում է ՈՔԳՎում, իսկ եղբայրը՝ Արման Սամվելյանը քրեական հետախուզության օպեր լիազոր է։

         Նշենք, որ հունիսի 29-ին մահացել է հունիսի 17-ին Հարսնաքարում դաժան ծեծի ենթարկված՝ ՊՆ կենտրոնական կայազորի ռազմական հոսպիտալի քիթկոկորդականջ բաժանմունքի պետ, բուժծառայության մայոր Վահե Ավետյանը:

         Երեկ՝ հունիսի 30-ին մոմավառություն է տեղի ունեցել Հարսնաքարի մոտ՝ ի հիշատակ Վահե Ավետյանի: Հարյուրավոր քաղաքացիներ էին հավաքել ակցիային մասնակցելու, որոնց ձեռքին կային մոմեր եւ գրություններ՝ Ես Վահե Ավետյան եմ, Չեք մարսելու մակագրությամբ:

         Ավելի վաղ NEWS.am-ը հայտնել էր, որ հունիսի 17-ին, ժամը 23-ի սահմաններում ԱԺ հանրապետական պատգամավոր, ՀՖՖ նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին (Նեմեց Ռուբո) պատկանող Հարսնաքար ռեստորանային համալիրում դաժան ծեծի էին ենթարկվել մի քանի ռազմական բժիշկներ: Նրանք ռազմական հոսպիտալի բժիշկներ են` Էդգար Միկոյանը, Արկադի Աղաջանյանը, Գարիկ Սողոմոնյանը, Արտակ Բայադյանը եւ ՊՆ կենտրոնական կայազորի ռազմական հոսպիտալի ԼՈՌ բաժանմունքի պետ, բուժծառայության մայոր Վահե Ավետյանը:

         Հարուցված քրգործի շրջանակներում կալանավորվել է 8 մարդ, որոնց մեջ կան նաեւ Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի անդամներ:

         Comment


         • #39
          Re: Who owns what in Armenia

          Ի՞նչ գնահատական տաս, ախր, բառերը չեն հերիքի. Դավիթ Ամալյանը Հարսնաքարի դեպքերի մասին
          30 Հունիսի 2012 - 17:18

          Ի՞նչ գնահատական, էդ երևույթին ի՞նչ գնահատական տաս, ախր, բառերը չեն հերիքի: Ահավոր վատ է, որ մեր երկրում նման բաներ են կատարվում, էն էլ բանակի դեմ, սպայի դեմ, ես սա դավաճանություն եմ համարում: Այս երևույթների դեմը պետք է առնել,- HayNews.am-ի հետ զրույցում նշեց երգահան Դավիթ Ամալյանն` անդրադառնալով Հարսնաքարում տեղի ունեցած միջադեպին, երբ դաժան ծեծի ենթարկվեցին ռազմաբժիշկներ, որի հետևանքով՝ ՀՀ ՊՆ Երևանի կայազորի հոսպիտալի քիթ-կոկորդ-ականջ բաժնի պետ Վահե Ավետյանն այդպես էլ կոմայից դուրս չգալով` մահացավ:
          Հարցին, թե ինչպե՞ս է գնահատում մտավորականների և հասարակության արձագանքը և առհասարակ, դերակատարումը արատավոր այս քրեաօլիգարխիկ համակարգի դեմ պայքարում, Դավիթ Ամալյանն արձագանքեց. Նախ ինչ ասել է մտավորական, եթե նկարիչ է կամ երաժիշտ նա դեռ մտավորական չէ: Մտավորականը Դուշմանն էր, Ցուլը, նրանց նմանները: Ինչ վերաբերում է հասարակությանն, ապա ես ողջունում եմ այս ակտիվությունը: Պետք է պայքարել:

          Հարցին, թե մասնակցելո՞ւ է Հարսնաքար ռեստորանի շրջակայքում Վահե Ավետյանի հիշատակին կազմակերպվելիք մոմավառությանը, Դավիթ Ամալյանն ասաց, որ տեղյակ չէ, որ նման բան է նախատեսված և եթե ավելի վաղ իմանար` հաստատ կմասնակցեր:


          HayNews.am

          Comment


          • #40
           Re: Who owns what in Armenia

           http://hetq.am/arm/news/16169/vahe-a...sankarner.html

           Comment

           Working...
           X