Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Sevan

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Vrej1915
  started a topic Sevan

  Sevan

  Lake Sevan is not only about nature, ecology, fish, irrigation, drinking water, sources, etc.... it's not only futur reserves, life insurance of Armenian statehoood, etc..;
  Its is first of all, our autonomous energetic reserve, in case of total war.
  Every centimeter up matters.
  Every meter of water up, is that equivalent of fuel spared for our tanks.
  Here you can follow the water level by virtually daily basis:

  http://www.arpa-sevan.am/view-page-4.html

 • Vrej1915
  replied
  Ո՞ւմ է մեղադրում Ջրային կոմիտեն ջրակորուստների համար


  ԷկոԼուր

  2018 թ-ի հոկտեմբերի 8-ի դրությամբ, Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց է թողնվել 195.757 միլիոն խմ ջուր նախատեսված 210 միլիոն խմ-ի փոխարեն: Հավելյալ ջրառը կազմել է 25.757 միլիոն խմ: Մնացած 14.243 միլիոն խմ ջուրը խնայվում է աշնանացանի համար: Հիշեցնենք, որ օրենքով սահմանված կարգով Սևանա լճից ոռոգման համար ջրառի չափաքանակը 170 միլիոն խմ է: Այս տարի ոռոգման նպատակով Սևանա լճից հավելյալ ջրառը կազմելու է 40 միլիոն խմ-ի ջրառ:

  Ոռոգման ժամանակահատվածում Սևանա լճից սնվում է Սևան-Հրազդան հիդրոկասկադը, որը բաղկացած է 7 կայանից՝ 561 ՄՎտ ընդհանուր հզորությամբ: Կասկադը շահագործում է Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա ՓԲԸ-ն: Հենց այս ընկերությունն է կառավարում Սևանա լճից բաց թողնվող ջրի փականը:

  Ջրային կոմիտեի նախագահ Ինեսսա Գաբայանը ԷկոԼուրին ասաց. Մենք իրենց ասում ենք՝ մեզ պետք է այսքան ջուր: Իրենք են փականով բացում Սևանի ջուրը: Իրենք պարտավոր են ոռոգման ռեժիմով աշխատել, բայց փոխում են ռեժիմը, փակում են փականը, որ ջուր հավաքեն ջրամբարում, հետո միանգամից բաց թողնեն Էլեկտրակայանների ագրեգատների օգտակար գործողության գործակիցը` ՕԳԳ-ն բարձրացնելու և ավելի շատ հոսանք արտադրելու համար: Արդյունքում մեր ջրանցքները քայքայվում են: Ջրի մակարդակը փոխվելով` ջուրը հասնում է գյուղեր կորուստներով:

  Ինեսսա Գաբայանը նշեց, որ Սևանա լճից ջրբացթողումների ծավալը 80 միլիոն խմ-ից կրճատվել է մինչև 40 միլիոն խմ պոմպակայաններով էլեկտրաէներգիայի գերօգտագործման հաշվին. Այսօր մեր պոմպակայանները շատ անարդյունավետ են, ՕԳԳ-ն շատ փոքր է, 50 և ավելի տարիների կառույցներ են:

  Ինեսսա Գաբայանը տեսնում է Սևանա լճից ջրբացթողումների խնդրի լուծումը տեխնիկական հարցերի լուծման մեջ` նոր ջրամբարների շինարարություն, Արարատյան արտեզյան ավազանի ձկնաբուծարանների կողմից ջրերի գերօգտագործման կանխարգելում, քայքայված ոռոգման համակարգի վերականգնում:

  Ոռոգման համակարգն անընդհատ պահանջում է ներդրումներ։ Պետությունն այսօր ի վիճակի չէ ինքնուրույն պահել համակարգը: Անհրաժեշտ են վարկեր: Բացի վարկերից կարող են լինել նաև բիզնես ներդրումներ: Կան հետաքրքրված կազմակերպություններ, ներդրողներ, որոնք ուզում են վերանորոգել, վերազինել պոմպակայանները: Բայց նրանք պետք է հնարավորություն ունենան տարիների ընթացքում հետ ստանալ ներդրած գումարը, - ասաց Ինեսսա Գաբայանը։

  Ոռոգման համակարգի խնդիրներից է նաև ջրի բաշխումը, որն իրականացնում են Ջրօգտագործող ընկերությունները: Ոռոգման շրջանում համայնք-ՋՕԸ կոնֆլիկտները սրանում են: Շատ համայնքներում մարդիկ պարզապես հրաժարվում են աշխատել ՋՕԸ-երի հետ՝ նշելով, որ ջրի բաշխումն արդարացի չի իրականացվում:

  Ինեսսա Գաբայանը ՋՕԸ-երի վիճակը գնահատում է շատ վատ. ՋՕԸ չկա։ Վերջին տարիներին միացրել են ՋՕԸ-երը, իրենց կառավարման արդյունավետությունն ընկել է, խեղաթյուրվել է ամբողջ ոռոգման համակարգերի կառավարման փիլիսոփայությունն ու գաղափարախոսությունը։ Այսօր գյուղացին չգիտի՝ այդ ընկերությունում ինքը ինչ իրավունք և պարտականություններ ունի:
  Գաբայանը նշեց, որ Ջրային կոմիտեն ծրագիր է պատրաստում կառավարություն ներկայացնելու համար, որպեսզի ՋՕԸ-երը նորից առանձնացվեն յուրաքանչյուրը իր տարածքի համար:

  Ջրային կոմիտեի նախագահն ասաց. 2003-2004 թթ-ին ԾԻԳ-ում մշակվեց ջրի կառավարման ծրագիր: Յուրաքանչյուր ընկերություն ուներ այդ ծրագիրը, քարտեզի վրա նշված հողատարածքը, ջրօգտագործողի անունը, ինչ կուլտուրաներ են մշակվում, վճարումները։ Այս ծրագիրը ներկայում լավ չեն օգտագործում, ժամանակին չեն մուտքագրում տվյալները։ Մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել նորից կյանքի կոչել այդ ծրագիրը, նորից թարմացնել, որովհետև այն կարևորագույն գործիքներից մեկն է։

  Ինչ վերաբերում է հասարակության ընդվզմանը` Սևանա լճից հավելյալ ջուր չվերցնելու պահանջին, Ինեսսա Գաբայանը ՀՀ ԱԺ-ում Սևանա լճին նվիրված լսումներին հայտարարեց, որ Սևանից հավելյալ ջրառը չի բացառվում նաև հաջորդ տարի:
  Հոկտեմբեր 09, 2018

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Ինչու Արփա-Սևան թունելով ջուր չի հոսում Սևանա լիճ, պատասխանում է Ջրային կոմիտեն


  ԷկոԼուր

  Արփա-Սևան թունելով տեխնիկապես հնարավոր է Սևանա լիճ ջուր տեղափոխել, սակայն Արփա և Եղեգիս գետերում ջրի հոսքի նվազմամբ պայմանավորված և Կեչուտի ջրամբարից սնվող հողատարածքների ոռոգման ջրապահանջի ապահովման անհրաժեշտությունից ելնելով, որոշում է կայացվել ս.թ. հուլիսի 21-ից դադարեցնել Արփա-Սևան թունելով ջրի տեղափոխումը դեպի լիճ՝ ջրամբարում ոռոգման նպատակով ջուր պաշարելու համար: Այս մասին նշված է ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության Ջրային կոմիտեի՝ Հայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանին ուղղված նամակում: Ջրային կոմիտեն նաև տրամադրել է Կեչուտի ջրամբարից Վայքի տարածաշրջանի ինքնահոս ոռոգման և Եղեգնաձորի ոռոգման համակարգերով ոռոգման նպատակով բաց թողնված ջրի ծավալների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվությունը:  ՀԲՃ-ն Ջրային կոմիտեի նախագահ Ինեսսա Գաբայանին նամակով խնդրել էր տեղեկացնել՝

  1. Կեչուտի ջրամբարից 2010-2018 թթ-ի ընթացքում ոռոգման նպատակով բաց թողված ջրաքանակները յուրաքանչյուր տարվա համար՝ նշելով նաև, թե որ ոռոգման ջրագծերով կամ ջրանցքներով են բաց թողնվել դրանք։

  2. Հնարավորության դեպքում նշել նաև այդ տարիների ընթացքում ամսական կտրվածքով ինչ ջրաքանակներն են բաց թողնվել։

  3. Արդյո՞ք հիմա տեխնիկապես հնարավոր է նորից վերսկսել ջրի տեղափոխումը Սևանա լիճ Կեչուտի ջրամբարից՝ հաշվի առնելով Արարատյան դաշտում ոռոգման ջրի պահանջարկը։

  Քանի որ Սևանա լճից ջուր վերցնելու հարց կար, դեռ հուլիսի 31-ին առաջարկել էինք Ջրային կոմիտեին նորից վերսկսել Կեչուտի ջրամբարից Սևանա լիճ Արփա-Սևան թունելով ջրի տեղափոխումը։ Ստացված պատասխանից պարզվում է, որ չեն կարող այդ անել։

  Վերջին 8 տարվա ընթացքում Կեչուտի ջրամբարից ոռոգման նպատակով բաց է թողնվել 618 միլիոն խմ ջուր։ Արդյո՞ք այդ ամբողջ քանակությունը բաց է թողնվել իսկապես միայն ոռոգման համար, թե սպասարկվել է նաև փոքր ՀԷԿ-երի շահերն ու դրանց պահանջարկը։ Փորձելու ենք պարզել այս հարցը, - ֆեյսբուք սոցիալական ցանցում Ջրային կոմիտեի պատասխանը մեկնաբանել է Լևոն Գալստյանը։
  Օգոստոս 29, 2018

  Leave a comment:


 • Azad
  replied
  Originally posted by Vrej1915 View Post

  Sorry, I understood that you were talking concrete.
  No problem Baron!

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Originally posted by Azad View Post


  Vrej, that is the problem on looking at things in a negative way. Egypt was ONLY an analogy as in an example how things could work and you had to pick the ugliest aspect of it and make it sound an impossible task. It is like mentioning the "wheel invention" and someone saying the amount of people that died from the wheel invention.
  The objective was to completely cut off all water flows to the turks (East and West). We are not going to go into deep scientific reasoning on a forum if it works or not. In short, we have an abundance of water that is more valuable than oil and we are dispensing it to others (enemy) or wasting it. Armenia/Artsakh are not taking initiatives for the planets most valuable resource to capitalize on it. Specially for a country that is always complaining of economic hardship.
  Sorry, I understood that you were talking concrete.

  Leave a comment:


 • Azad
  replied
  Originally posted by Vrej1915 View Post
  What Azad was talking about ? I am not sure I can argue with.

  If we had egyptian pharaon era slaves ready to die by hundred of thousands, I would rather sent them die ...

  Vrej, that is the problem on looking at things in a negative way. Egypt was ONLY an analogy as in an example how things could work and you had to pick the ugliest aspect of it and make it sound an impossible task. It is like mentioning the "wheel invention" and someone saying the amount of people that died from the wheel invention.
  The objective was to completely cut off all water flows to the turks (East and West). We are not going to go into deep scientific reasoning on a forum if it works or not. In short, we have an abundance of water that is more valuable than oil and we are dispensing it to others (enemy) or wasting it. Armenia/Artsakh are not taking initiatives for the planets most valuable resource to capitalize on it. Specially for a country that is always complaining of economic hardship.

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Նիկոլ Փաշինյանը կհամոզի՞ Պուտինին. ուշագրավ հանդիպում Նյու Յորքում

  ՀԱԿՈԲ ԲԱԴԱԼՅԱՆ, Մեկնաբան

  01.10.2018  Հայաստանը գտնվում է համակարգային տնտեսական ճգնաժամի մեջ, ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերում արձանագրել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով Հայաստանի տնտեսությունը վերափոխելու անհրաժեշտության մասին:

  Համակարգային տնտեսական ճգնաժամն ակնառու է վաղուց, եւ վարչապետն արձանագրում է այն, ինչը պարզ իրողություն է: Միեւնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է հասկանալ, թե որն է վերափոխման մոդելը: Այն, ինչ ասում է վարչապետը, որ խրախուսվելու է աշխատանքը, որպեսզի Հայաստանը դառնա արդյունաբերական երկիր, կարեւոր, բայց հռչակագրային արձանագրում է: Դրա տակ անհրաժեշտ է պատկերացնել, թե ինչպիսին է լինելու կառավարության քաղաքականությունը:

  Փաշինյանն իրավացիորեն արձանագրում է, որ կառավարության խնդիրը դաշտ ստեղծելն է, որը կբացի ստեղծագործական ներուժի իրացման հնարավորություն եւ հավասար պայմաններում բոլոր քաղաքացիները կստանան իրենց տաղանդը իրացնելու հնարավորություն:

  Այդուհանդերձ, կան բավական կոնկրետ խնդիրներ, որոնք առնչվում են ենթակառուցվածքներին եւ պահանջում են կոնկրետ լուծում, ինչը մի կողմից ունակ է փոխել տնտեսության համակարգային հատկանիշներն ու բնույթը, մյուս կողմից կարող է այդպիսով դրական ազդակ լինել ներդրումային միջավայրի առումով:

  Այդ տեսանկյունից Նիկոլ Փաշինյանը հատկանշական հանդիպում էր ունեցել Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի ընթացքում: Վարչապետը հանդիպել էր ամերիկյան Գլոբալ Կոնտուր ընկերության ղեկավարների հետ: Ընկերությունը մասնագիտացած է հիդրոէներգետիկայի ոլորտում եւ Հայաստանում հատկապես հայտնի է Որոտանի հիդրոկասկադի ներդրումով: Արդեն մի քանի տարի Գլոբալ Կոնտուրը Որոտանի հիդրոկասկադի սեփականատեր է: Այդ գործարքը համարվեց հայ-ամերիկյան տնտեսական հարաբերության մինչ այժմ եղած խոշորագույն ներդրում՝ մոտ 200 միլիոն դոլար:

  Դա էական ազդեցություն է ունեցել Որոտանի հիդրոկասկադի արդիականացման, արդյունավետ կառավարման հարցում:

  Էներգետիկ ոլորտի կառավարումը եղել է Հայաստանի աքիլեսյան գարշապարը կամ դրանցից մեկը: Չնայած էներգետիկ ճգնաժամի այսպես ասած հաղթահարմանը, 2015 թվականի Էլեկտրիկ Երեւանը ի ցույց դրեց, որ էներգետիկ ոլորտը կառավարվել եւ կառավարվում է ոչ էֆեկտիվ, կանգնելով նոր ճգնաժամի շեմին:

  Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում գերակա ներկայություն ունեն ռուսական ընկերությունները, որոնցից Ռուս Հիդրոյի սեփականությունն է Սեւան-Հազդան հիդրոկայանների կասկադը, որը կուտակել է բավականաչափ պարտքեր:

  Նախորդ տարեվերջին տարածվեց տեղեկություն, որ ընկերությունը մտադիր է հրաժարվել կասկադի սեփականությունից: Դա շատ նման էր բաշխիչ ցանցերին, երբ Էլեկտրիկ Երեւանի արդյունքում ռուսական Ինտեր ՌԱՕ-ն հրաժարվեց, եւ սեփականատեր դարձավ Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիրը: Տաշիրը ժամանակի ընթացքում ընդհանրապես սկսեց դառնալ Հայաստանի էներգետիկայի խոշոր հավակնորդ խաղացող, որը ըստ տարբեր փորձագիտական գնահատականների ձգտում էր գերիշխող դիրքի:

  Արդյոք ռուսական պետական ընկերություններին փոխարինում էր ռուսաստանցի հայ միլիարդատիրոջ գերիշխանությունը: Դա ռուսական վերահսկողության տրանսֆորմացիայի եւ օպտիմալացման յուրօրինակ մոդե՞լ էր, թե՞ Կարապետյանների քաղաքական հավակնությունների բաղադրիչ: Կամ գուցե երկուսը միասին:

  Հայաստանում թավշյա հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունը դնում է ներքին տնտեսական համակարգում կոռուպցիան արմատախիլ անելու խնդիր, այդ թվում այն խոշոր ռուսական պետական կապիտալով ընկերությունների գործունեության տիրույթում, որոնք ներկայացված են հայկական էներգետիկայում եւ այլ ենթակառուցվածքներում: Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերի 8-ին Մոսկվայում ՌԴ նախագահի հետ հանդիպումից հետո պարզորոշ ակնարկեց, որ հարցը քննարկում է ՌԴ նախագահի հետ, եւ կա այդ քաղաքականության անհրաժեշտության փոխըմբռնում:

  Ինչպե՞ս կարտահայտվի այդ հանգամանքը հայկական էներգետիկ համակարգի քարտեզի վրա եւ այդ համատեքստում արդյոք Գլոբալ Կոնտուր ընկերության հետ Նիկոլ Փաշինյանի ամերիկյան քննարկումը ներառել է հայկական էներգետիկայում ընկերության ընդլայնման հարց, օրինակ Սեւան-Հրազդան կասկադի ուղղությամբ: Այդ կասկադի սեփականությունից Ռուսաստանի հրաժարվելու տրամադրությունը նկատելի է դեռեւս 2017 թվականից:

  Այդ առումով ուշագրավ էին նույն թվականին Կարեն Կարապետյանի կառավարության՝ Սեւանից լրացուցիչ ջրառի նախաձեռնության շուրջ քննարկումները, երբ այդ նախաձեռնությունը դիտարկվում էր իրականում ոչ թե ոռոգման, այլ Սեւան-Հրազդան հիդրոկասկադի ոչ էֆեկտիվ կառավարման հետքերը լվանալու մտադրություն:

  Այստեղ, ինչպես էներգետիկ համակարգում ընդհանրապես, իրավիճակն ունի հանգամանալից ուսումնասիրության անհրաժեշտություն:

  Երեւանը ներկայում Կրեմլին փորձում է փաստարկել, որ Հայաստանի ենթակառուցվածքներում, այդ թվում էներգետիկայում ռուսական պետական ընկերությունների ներգրավումով եւ ոչ էֆեկտիվ կառավարումով Հայաստանի նախորդ համակարգը իրականում շատ ավելի թուլացրել է Հայաստանում ռուսական ներկայության լեգիտիմությունը, քան ամրացրել այն, միաժամանակ զուգահեռ բավական խոշոր փողեր աշխատելով կոռուպցիոն սխեմաների արդյունքում:

  Երեւանը փորձում է փաստարկել, որ այդտեղ փոփոխությունները ոչ թե քաղաքական վտանգ են Մոսկվայի համար, այլ հակառակը՝ մաքրվելու հնարավորություն, միաժամանակ Հայաստանին էլ տալով էֆեկտիվ կառավարման հնարավորություն, ինչը ընդհանուր առմամբ կթեթեւացնի նաեւ Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի տնտեսական պատասխանատվության բեռը: Առավել եւս ՌԴ ներկայիս ծանր տնտեսական խնդիրների պայմաններում:

  Մյուս կողմից իհարկե հարց է, թե արդյոք ամերիկյան ընկերությունը կհետաքրքրվի Սեւան-Հրազդան կասկադով, ու ինչ պայմաններով:

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Fish raised in aquaponics with good results:
  • tilapia
  • blue gill/brim
  • sunfish
  • crappie
  • koi
  • fancy goldfish
  • pacu
  • various ornamental fish such as angelfish, guppies, tetras, swordfish, mollies

  Other fish raised in aquaponics:
  • carp
  • barramundi
  • silver perch, golden perch
  • yellow perch
  • Catfish
  • Large mouth Bass
  fish farmed in mafiosi farms of Armenia:
  - mainly trout variants
  - Ishkhan variants
  - sturgeon variants
  - In old style huge lakes of Armash near Nakhitchevan border, Loko dating soviet era (not the problematic ones): catfish
  Last edited by Vrej1915; 09-30-2018, 10:53 PM.

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  What Azad was talking about ? I am not sure I can argue with.

  If we had egyptian pharaon era slaves ready to die by hundred of thousands, I would rather sent them die in much fewer numbers, liberating Leninavan, thus we can use old era water pipes to sent the Drdu water to Martakert then Akna... and it will be ready for next spring...

  Now on hydroponics, I know a bit on it.
  The fish used are not high on demand, like Ishkhan, or sturgeon, bred in mafiosi fish farms.
  They are not that robust, technical incidents are frequent, loss of fish frequent when parameters are not kept.
  Anyway, for now it is something surrealist on a large scale in Armenia.
  We even will not have the needed fish farmers on such huge scales..

  Hydroponics is very interesting, for niche production, bio, etc...
  Not large scale, not in today's Armenia.
  We are talking about edge technology, while not even 1% of our irrigated lands are modern drop irrigation equipped.
  We even do not have a total of 1000 hectars of anti hail nets installed in our whole country....
  In neighboring bankrupted Greece, one village may have that surface....
  We are talking about a system where officially 57% of the water taken out of Sevan is lost before reaching the farmer.
  And the same farmer uses at least 10 times more water for a kilo of fruit, than elsewhere in the western world...
  Let's be realistic.
  Before such fantazias, let's fix basics first.

  Now, if seriously job was done, (and it needs to be done if NKR agriculture is to exist one day), even half of that water transported to Martakert and on, it will mean at least 100.000 new population, even with ancestral, retarded irrigation we have.
  If used hrya style, that will mean 1 million....

  Just to remind, once more:
  Official outflow from Sevan to Ararat valley, is 170 M3 (57% lost)
  Maximum capacity of all reservoirs irrigating Ararat valley, less than 350 M3 (never fully filled last years, due to mafiosi small HPP-s), with probably same kind of loss

  Drdu's anual output is > 600 M3.
  Artsakh climate and soil is by far richer than Ararat valley.

  Do your own account.
  Fish are anekdodical in this picture.

  I am not saying nothing can be done.
  Absolutely contrary.
  All this thread is filled with elements of what could be done, with realistic steps.
  And it must be done.
  At least if we have to exist next century....
  But let's talk realistic.

  Leave a comment:


 • Hakob
  replied
  I was wandering, if we could insert fish farming into that tomato project, like they do in complete circle hydroponics. So far one of the most profitable businesses for our mafiosos has been fish farming by depleting ground or other water sources so wastefully and illegally.
  If someone does it and shows others how to do it within legality and make good profit?
  Plants and fish benefit each other very much in close circuit hydroponics.Fish fertilize the water and plants use it and filter it back for fish.
  Of course in fertilizer overladen water in video Azad posted fish probably will die. But I have seen little less chemicaled but still good growing plant and fish hydrophobic projects on internet that can be very profitable.
  Last edited by Hakob; 09-30-2018, 08:17 PM.

  Leave a comment:

Working...
X