Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Armenian Quotations

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #11
  Re: Armenian Quotations

  Ka metzanas oo ka moranas

  You'll grow up and forget it.

  - By Anonymous

  An old Armenian saying which is still used to say when someone gets hurt.

  Comment


  • #12
   Re: Armenian Quotations

   Աղւէսը բերանը խաղողին չի հասնում, ասում է՝ խակ է:
   Ամենին մի աչքով է նայում
   Աշխարհը մի խոսքի է, ժամանակը ոսկի է
   Աչքը ինչ տեսնար, սիրտը չի մոռնար
   Առաջ մտածիր, յետոյ խոսիր
   Արևին ասում է դուրս մի արի՝ ես դուրս եմ եկել
   Արևն ամպի տակ չի մնայ
   Բախտը մի անգամ է այցելում
   Բազարի աչքը հանել ես:
   Գայլի գլխին Աւետարան են կարդում, ասում է՝ շուտ արէ՛ք, գալլէս գնաց:
   Գառը՝ գարնան, ձիւնը՝ ձմռան:
   Գետը ամեն անգամ գերան չի բերի:
   Գիւղը կանգնի՝ գերան կը կոտրի:
   Գողը գողից գողացաւ, Աստւած նայեց՝ զարմացաւ:
   Գուցէ ուզեցաւ իրեն գցի հորը, դու էլ կը՞ գցես:
   Դուն քուն, բախտդ արթուն:
   Եկաւ ունքը սարքի՝ աչքն էլ քոռացրեց:
   Երբ որ կացինը եկաւ անտառ, ծառերը ասացին... «Կոտը մերոնցից է:»
   Երբ որ մեծնաս այս ամենը կը մոռնաս:
   Երգեր շատ գիտեմ, բայց երգել չգիտեմ:
   Եօթ անգամ չափիր, մէկ անգամ կտրիր:

   http://en.wikiquote.org/wiki/Armenian_proverbs
   Աչքը ինչ տեսնար, սիրտը չի մոռնար.
   1,500,000: Խախտիր լռությունը

   Comment


   • #13
    Re: Armenian Quotations

    Originally posted by petas1124 View Post
    i was wondering if someone could translate the following quote into armenian. I will obviously have this checked by my grandfather who is 100% armenian to double check. But i would love to get the saying: "family is a haven in a heartless world", tattooed on me. If anyone knew a good translation site? Or could just translate it directly. Thanks so much!
    Ընտանիքը ապաստարան է անգութ աշխարհին

    Comment


    • #14
     Re: Armenian Quotations

     there are three different types of Armenian: Western Armenian, Eastern Armenian, or Persian Armenian. Armenians speak the same language in all three but in different dialects. I am a complete Armenian myself and I'm Eastern Armenian
     ================
     womens rain jackets
     Ballerina

     Comment


     • #15
      Re: Armenian Quotations

      Լռությունը ոսկի է՝ խոսքը արծաթ:

      Comment


      • #16
       Re: Armenian Quotations

       Originally posted by maha77 View Post
       there are three different types of Armenian: Western Armenian, Eastern Armenian, or Persian Armenian. Armenians speak the same language in all three but in different dialects. I am a complete Armenian myself and I'm Eastern Armenian
       ================
       There are no three different types of Armenian.

       There are three dialects which has evolved through historic reasons.

       This is not uncommon with other nations also.


       If you distinguish yourself from "other" Armenians then you definately are NOT a complete Armenian
       Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
       Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
       Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

       Comment


       • #17
        Re: Armenian Quotations

        Hello!
        Armenian Quotations
        -----------------------------


        Anonymous: "The less you speak the more you hear."
        ***
        Arshak Chobanian: "Leaders with a warm heart and a cool head:
        that’s what we need; that’s what all nations need."
        ***
        Raffi: "If you want to save your fellow men
        you must be prepared to be crucified by them."
        ***
        Hovannes Toumanian: "You must burn in order to enlighten."
        ***
        Daniel Varoujan: "The fuller the pocket the emptier the heart."
        ***
        Djivani: "Solidarity can move mountains."
        ***
        Raffi: "There is a school of thought that asserts
        our identity has a better chance to survive in a land of backward
        barbarians.
        There is some truth in that.
        Savages exterminate by massacre.
        Civilized people employ more civilized means to achieve the same end."
        ***
        Anonymous: "You can always count on a rich man’s head
        to be as empty as an honest man’s pocket."
        ***
        Khachik Ishkhanian: "Why climb to the top
        if what awaits you is the abyss?"
        ***
        Anonymous: "A thousand friends are too few,
        one enemy is too many."
        ***
        Raffi: "Even those among us who have taken it upon themselves
        to educate the people are nothing but uneducated ignoramuses."
        ***
        Krikor Zohrab: "Oppression corrupts everything it touches,
        including the highest moral virtues."
        ***
        Yeznig Palig: "A hungry vegetarian can be as dangerous as any carnivore."
        ***
        Derenik Demirjian: "Every Armenian has another Armenian
        whom he considers his mortal enemy."
        ***
        Anonymous: "The drowning man has no fear of rain."
        ***
        Ruben Ter-Minassian: "Our cultural achievements and intellectual
        abilities may be superior to those of our neighbors, but without
        solidarity we are bound to be defeated, victimized, and exterminated."
        ***
        Anonymous: "Sugar may be sweet but bread is better."
        ***
        Yeghishe: "Solidarity is the mother of good deeds,
        divisiveness of evil ones."
        ***
        Neshan Beshigtashlian: "Suicide: the brave deed of a coward."
        ***
        Puzant Granian: "We have many national benefactors
        but not a single national writer."
        ***
        Anonymous: "In his own home a mouse is a lion."
        ***
        Anonymous: "Patience is a tough tree that bears sweet fruit."
        ***
        Avedik Issahakian: "The rich reap the fruit, the poor pluck the thorn."
        ***
        Hagop Baronian: "Shamelessness: A crossroads that will take you
        anywhere."
        ***
        Anonymous: "A clear conscience is a soft pillow."
        ***
        Yeghia Demirjibashian: "Ethics: Thou shalt not have two homes and two
        faces."
        ***
        Vahram Papazian: "The greater your worth
        the greater the pleasure of the worthless to tear you down."
        ***
        Anonymous: "Little men take pleasure in inflating little things to big
        things."
        ***
        Yeznik Palik: "Church: a shop that sells soap for sins."
        ***
        Vahram Papazian: "To be indifferent to crime is to conspire with
        criminals."
        ***
        Anonymous: "The avaricious person is tormented by greed for more
        and fear of less."
        ***
        Anonymous: "Trust a new friend as much as you would trust an old enemy."
        ***
        Anonymous: "Only God gives without expecting anything in return."
        ***
        Anonymous: "If you say what you want to say,
        you will hear what you don't want to hear."

        _____________________________
        Coffee health

        Comment


        • #18
         Re: Armenian Quotations

         When a man sees that the water does not follow him, he follows the water.

         When a tree falls there is plenty of kindling wood.

         He who falls into the water need have no fear of rain.

         A good swimmer finds death in the water.

         Strong vinegar bursts the cask.

         Dogs quarrel among themselves, but against the wolf they are united.

         God understands the dumb.

         Only he who can read is a man.

         The chick shows itself in the egg, the child in the cradle.

         What a man acquires in his youth serves as a crutch in his old age.

         One wit is good; two wits are better.

         Begin with small things, that you may achieve great.

         A devil with experience is better than an angel without.

         What the great say, the humble hear.

         He who steals an egg will steal a horse also.

         Turn the spit, so that neither meat nor roasting-iron shall burn.

         One can spoil the good name of a thousand.

         What manner of things thou speakest of, such shalt thou also hear.

         The grandfather ate unripe grapes, and the grandson's teeth were set on edge.

         One bad deed begets another.

         Go home when the table is set, and to church when it is almost over.

         A devil at home, a parson abroad.

         God created men and women: who, then, created monks?

         Poor and proud.

         In dreams the hungry see bread and the thirsty water.

         Ere the fat become lean, the lean are already dead.

         Wish for a cow for your neighbor, that God may give you two.

         What is play to the cat is death to the mouse.

         Unless the child cries, the mother will not suckle it.

         A fish in the water is worth nothing.

         Gold is small but of great worth.

         At home the dog is very brave.

         Observe the mother ere you take the daughter.

         If you lose half and then leave off, something is gained.

         The good mourn for what was taken away, the wolf for what was left behind.

         Only a bearded man can laugh at a beardless face.

         He descends from a horse and seats himself on an ass.

         No other day can equal the one that is past.

         When a man grows rich, he thinks his walls are awry.

         Make friends with a dog, but keep a stick in your hand.

         One should not feel hurt at the kick of an ass.

         The blind have no higher wish than to have two eyes.

         The thief wants only a dark night.

         A thief robbed another thief, and God marvelled at it in heaven.

         He who has money has no sense; and he who has sense, no money.

         He who begs is shameless, but still more shameless is he who lends not to him.

         Better lose one's eyes than one's calling.

         What the wind brings it will take away again.

         A bad dog neither eats himself nor gives to others.

         Running is also an art.

         Only in the bath can one tell black from white.

         Water is sure to find its way.

         What does the blind care if candles are dear?

         Speak little and you will hear much.

         No one is sure that his light will burn till morning.

         He who speaks the truth must have one foot in the stirrup.

         The more you stone a dog the more he barks.

         One blossom does not make a spring.

         One hand cannot clap alone.

         Strike the iron while it is hot.

         Take up a stick, and the thieving dog understands.

         Corruption illumines dark paths.

         When they laid down the law to the wolf, he said, "Be quiet, or the sheep will run away."

         One hears Ali is dead; but one knows not which one.

         The scornful soon grow old.

         Who shall work? I and thou. Who shall eat? I and thou.

         Stay in the place where there is bread.

         If bread tastes good, it is all one to me whether a xxx or a Turk bakes it.

         One loves the rose, another the lilac.

         Before Susan had done prinking, church was over.

         The simpleton went to the wedding and said, "Indeed, it is much better here than it is at home."

         He sleeps for himself and dreams for others.

         The flower falls under the bush.

         Not everything round is an apple.

         What does an ass know about almonds?

         A king must be worthy of a crown.

         When you are going in consider first how you are coming out.

         What thou canst do to-day leave not until to-morrow.

         The rose of winter-time is fire.

         The end of strife is repentance.

         From the same flower the serpent draws poison and the bees honey.

         My heart is no table-cover to be spread over everything.

         As long as the wagon is not upset the way is not mended.

         The water that drowns me is for me an ocean.

         The Armenian has his understanding in his head, the Georgian in his eyes.

         The ass knows seven ways of swimming, but when he sees the water he forgets them all.

         The wound of a dagger heals, but that of the tongue, never.

         A good ox is known in the yoke, a good woman at the cradle of her child.

         Love ever so well, there is also hate; hate ever so much, there is always love.

         A shrewd enemy is better than a stupid friend.

         To rise early is not everything; happy are they who have the help of God.

         A dress that is not worn wears itself out.

         I came from the ocean and was drowned in a spoonful of water.

         Because the cat could get no meat, he said, "To-day is Friday."

         The house that a woman builds God will not destroy; but a woman is likely to destroy the house that God has built.

         The dowry a woman brings into the house is a bell. Whenever you come near, the clapper strikes in your face.

         By asking, one finds the way to Jerusalem.

         Which of the five fingers can you cut off without hurting yourself?

         The father's kingdom is the son's mite.

         Far from the eye, far from the heart.

         If a brother was really good for anything, God would have one.

         When God gives, He gives with both hands.

         A daughter is a treasure which belongs to another.

         The world is a pair of stairs: some go up and others go down.

         The poor understand the troubles of the poor.

         The childless have one trouble, but those who have children have a thousand.

         God turns away his face from a shameless man.

         The eyes would not disagree even if the nose were not between them.

         Until you see trouble you will never know joy.

         You never know a man until you have eaten a barrel of salt with him.

         Every man's own trouble is as large as a camel.

         The goat prefers one goat to a whole herd of sheep.

         The fox has destroyed the world, and the wolf has lost his calling.

         The fool throws himself into the stream, and forty wise men cannot pull him out.

         A near neighbor is better than a distant kinsman.

         When I have honey, the flies come even from Bagdad.

         A guest comes from God.

         The guest is the ass of the inn-keeper.

         When everything is cheap the customer has no conscience.

         Comment


         • #19
          Re: Armenian Quotations

          «Որդի՛ս, ո՛ւր էլ լինես, այս լուսնի տակ ո՛ւր էլ գնաս, թէ մօրդ անգամ մտքից հանես, քո մայր լեզուն չմոռանա՛ս» Սիլվա Կապուտիկեան

          Comment


          • #20
           Re: Armenian Quotations

           Originally posted by Sevag View Post
           «Որդի՛ս, ո՛ւր էլ լինես, այս լուսնի տակ ո՛ւր էլ գնաս, թէ մօրդ անգամ մտքից հանես, քո մայր լեզուն չմոռանա՛ս» Սիլվա Կապուտիկեան
           Moranal aveli pokr problema kante sovoratsnel.
           Hayastan or Bust.

           Comment

           Working...
           X