Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Sevan

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • ղվարդում ոռոգման ջրի խնդիր կա

   

  Comment


  • Մարմարիկի ջրամբարի օգուտն ու վտանգը 19.11.2011

    

   Comment


   • Ջրամբարների վերանորոգման ծրագիրը մինչ օրս թղթի վրա է

     

    Comment


    • Swiss-Armenian businessman will fund the construction of a large dam in Artsakh

     23:57 24 jul, 2015

     It is intended to build a large dam in the place where the Kashatagh, Hagar and Aghavni rivers of Artsakh merge. The initiative belongs to the Artsakh government.

     The doer of the ambitious project is Swiss-Armenian businessman Vardan Sermakesh. The waters will activate one of the largest among the small HPPs of two countries. The dam will also serve to expand the irrigation system in Kashatagh region.

     The businessman who invested a few billion dollars in Artsakh, again finances the project in a borderland settlement. The President of Artsakh Bako Sahakyan and the Armenian businessman of Diaspora examined the construction works of the new dam in place.
      

     Comment


     • «Անճարությունից մեզի թալել ենք ծովը»․ Արծվանիստ․ «Գյուղամեջ» 14.02.2018

       

      Comment


      • Originally posted by Vrej1915 View Post
       Swiss-Armenian businessman will fund the construction of a large dam in Artsakh
       Best news I ever heard. God bless the guy. Next one in Areni.

       Comment


       • Originally posted by Azad View Post

        Best news I ever heard. God bless the guy. Next one in Areni.
        Areni will never be built in our lifetime, at least with with this rulers.
        They simply do not have the guts...., and probably not the dream of.

        And it is not even absolute necessity.
        Let them first stop stealing the water of Ketchut by sending it via Yeghegis to Nakhitchevan, and then use the Arpa-Sevan tunnel for its planned capacity, that is 360 M3 /year...

        Comment


        • This statement is gross manipulation.
         The 30% comes while adding the capacities of all dams...
         Or the lion part of that capacity is Akhuryan.
         The remaining dams are not at all near 30%.....
         And Akhuryan is shared with Turkey.....

         ===========
         Ջրամբարները լցվել են 30 տոկոսով


         Գրիշա Բալասանյան

         16:55, 15 փետրվարի, 2018

         Ընթացիկ տարվա ձմռան մեղմ կլիման մինչ օրս որևէ բացասական ազդեցություն չի թողել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածքների, խաղողի և պտղատու այգիների վրա։ Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի բարձրադիր գոտիներում առկա է ձյան ծածկույթ, որը դրական ազդեցություն կունենա աշնանացան մշակաբույսերի ձմեռացման փուլի վրա: Այս մասին «Հետք»-ին տեղեկացրեց գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Աշոտ Հարությունյանը:

         Հատկապես Արարատյան հարթավայրի գյուղացիներն արդեն մտավախություն ունեն, որ տեղումների սակավությունը լուրջ դժվարություններ է հարուցելու ամառվա ամիսներին: Ջրամբարներում բավարար ջուր չի հավաքվի, և ոռոգման ջուր չեն ունենա:

         Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վոլոդյա Նարիմանյանի փոխանցմամբ՝ Հայաստանում գործում է շուրջ 80 ջրամբար՝ 1,2 մլրդ խորանարդ մետր ծավալով: Համեմատաբար խոշոր ջրամբարները 11-ն են: Այս տարվա փետրվարի 13-ի դրությամբ 11 ջրամբարների լցվածությունը կազմել է 229,97 մլն խմ, կամ՝ 30%:         Ըստ Վոլոդյա Նարիմանյանի՝ ոռոգման շրջանում նշված ջրամբարների ամբողջական լցվածության և բարենպաստ եղանակային պայմանների դեպքում, դրանց «սպասարկման» տակ ընկած հողատարածքներում հիմնականում ոռոգման ջրի սուր պակաս չի զգացվում՝ պայմանավորված ոռոգման համապատասխան համակարգերի առկայությամբ: Անբարենպաստ, չոր եղանակային պայմանների դեպքում սակավաջրության ռիսկերը հնարավոր է մեղմել նաև խորքային հողերի շահագործմամբ կամ վերագործարկմամբ՝ այդ թվում նորերի հորատմամբ:

         Իսկ գյուղնախարարի տեղակալի հաշվարկներով՝ եթե հանրապետությունում առկա 446 հազար հա վարելահողերն ամբողջովին գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ ընդգրկվեն, հաշվի առնելով նաև 56 հազար հա բազմամյա տնկարկների առկայությունը, նույնիսկ ջրամբարների լիարժեք լցվածության դեպքում ջրային ռեսուրսների դեֆիցիտի հիմնախնդիրն ամբողջովին լուծել հնարավոր չէ։

         Հանրապետության տարածքում առաջացող հոսքերն ամբարելու նպատակով կառուցվում և ընթացքում կառուցվելու են Վեդու (29 մլն մ3), Կապսի (25 մլն մ3) և Սելավ Մաստարայի (10,2 մլն մ3) ջրամբարները: Ներկայումս ուսումնասիրվում է առաջնահերթ համարվող 10 փոքր ջրամբարներից երկուսի՝ Արգիճիի (6,5 մլն մ3) և Աստղաձորի (1,25 մլն մ3) կառուցման նպատակահարմարության հարցը։

         Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալի փոխանցմամբ՝ Ֆրանսիական զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ՝ Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագիրն արժե 90 մլն եվրո, որից շուրջ 75 մլն եվրոն վարկ է: Կապսի առաջին փուլով 25 մլն մ3 ծավալով ջրամբարի կառուցման արժեքը 60 մլն եվրո է, որից 50 մլն եվրոն վարկ է: Իսկ Սելավ Մաստարայի կառուցման արժեքը 670 հազար դոլար է:

         Աշոտ Հարությունյանը նշում է, որ ոռոգման ջրի կարգավորման համար առաջնահերթ խնդիր է նաև ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը: Ներկայումս մայր, միջտնտեսային ջրանցքների, ներտնտեսային ջրատարների ու ցանցերի ոչ բարվոք վիճակով, ինչպես նաև մակերեսային (ակոսային) եղանակով ոռոգմամբ պայմանավորված՝ ջրառի կետերում վերցված ջուրը մշակաբույսին է հասնում առնվազն 45% կորուստներով։ Իրավիճակը բարելավելու նպատակով, ըստ նախարարի տեղակալի, ձեռնարկվում են միջոցառումներ: Մասնավորապես` իրականացվում է լայնամասշտաբ լուսաբանում, գովազդում, խորհրդատվություն` կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման առավելությունների, իսկ ջրի խնայողության առումով նաև կենսական անհրաժեշտության մասին: Ներգրավված վարկային միջոցների հաշվին իրականացվում են ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման և արդիականացման ծրագրեր:

         Աշոտ Հարությունյանի խոսքերով՝ հանրապետությունում հազարավոր հեկտար ոռոգման հնարավորություն ունեցող հողատարածքներ տարբեր պատճառներով չեն մշակվում: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով իրականացվում են գյուղատնտեսության աջակցության մի շարք ծրագրեր: Օրինակ՝ ինտենսիվ այգիներ հիմնելու, կարկտապաշտպան ցանցեր, կաթիլային ոռոգման համակարգեր տեղադրելու համար տրամադրվող նպատակային վարկերի սուբսիդավորում, գյուղտեխնիկայի լիզինգ և այլն։

         Նշենք, որ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մշակվել և կառավարության 2017թ. դեկտեմբերի 21-ի արձանագրային որոշմամբ՝ հավանության է արժանացել նաև կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիրը։ Ծրագրով նախատեսվում է խթանել բազմամյա տնկարկներում` պտղատու և խաղողի այգիներում, բարձրարժեք մշակաբույսերի դաշտերում ոռոգման արդյունավետ եղանակների ներդրման գործընթացը: Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման նպատակով մինչև 3 տարի մարման ժամկետով տրամադրվող նպատակային վարկերի տոկոսադրույքները սուբսիդավորվելու են այնպիսի չափաքանակով, որպեսզի վարկերը տնտեսավարողներին տրամադրվեն առավելագույնը 2%-ով:

         Նախատեսվում է 2018-2022թթ. յուրաքանչյուր տարի կաթիլային ոռոգման համակարգեր տեղադրել 1600-1700 հա հողատարածքներում, որի համար տարեկան կպահանջվի շուրջ 2,0 մլրդ դրամ, տոկոսադրույքների սուբսիդավորման համար՝ ընդամենը 2,275 մլրդ դրամ, որից 2018թ.` մոտ 114 մլն դրամ:

         Գյուղատնտեսության նախարարությունում ծրագրի իրականացումից ակնկալում են ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական արդյունքներ՝ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում և էական խնայողություն, բերքատվության աճ, բերքի որակի բարելավում, հանրապետության ջրային, էներգետիկ և հողային ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործում, մշակովի հողատարածքների ընդլայնում: Ինչպես նաև ակնկալվում է պոտենցիալ ոռոգելի, սակայն փաստացի չմշակվող տարածքների մշակման և ոռոգման համակարգի արդիականացման խթանում, ոռոգման շրջանում լարվածության նվազում, հաշվառման և կառավարման արդյունավետության բարձրացում, ջրօգտագործողի ֆինանսական և սոցիալական վիճակի բարելավում և այլն:

         Վոլոդյա Նարիմանյանն էլ տեղեկացնում է, որ ներկայումս ոռոգվող հողատարածքների ջրապահովվածությունը մեծացնելու և նոր հողատարածքներ ոռոգելի դարձնելու նպատակով Եվրասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվում է ոռոգման համակարգերի արդիականացման վարկային ծրագիրը, որի արժեքը կազմում է շուրջ 50 մլն դոլար, որից 40 մլն դոլարը վարկ է:

         Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կողմից նախաձեռնվել է առաջնահերթ կառուցման ենթակա շուրջ 43մլն խմ ծավալով 11 փոքր ու միջին ջրամբարաշինության ծրագիրը: Վերջինիս ներդրումային ծախսը կազմում է 34 մլրդ դրամ: Վոլոդյա Նարիմանյանը նշում է, որ նշված ծրագիրը նախնական ուսումնասիրության փուլում է:

         Comment


         • Originally posted by Vrej1915 View Post
          Areni will never be built in our lifetime, at least with with this rulers.
          They simply do not have the guts...., and probably not the dream of.
          Sooner than later they will realize Water has been the next oil.
          There is major shortages in the world. Countries are begging for it from Cape Town, shekelistan to Iran.
          The Swiss have an abundance of it, yet Nestlé controls most of the world water distribution, making billions.

          Comment


          • Սեւանա լճի տարածքում ճեմուղի կկառուցվի, ջրի տակ մնացած շինությունները կքանդվեն

           Տիրայր Մուրադյան 18/02/2018


           Հանրային քննարկման է դրվել «Սևան» ազգային պարկի բարեփոխումների եւ զարգացման ռազմավարության և 2018-2023թթ միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը: Ծավալուն ռազմավարությունում նկարագրված են այն խնդիրները, որոնք պետք է լուծի կառավարությունը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում:

           Ռազմավարության հիմնական խնդիրներից է համալիր միջոցառումների ներդրմամբ Սևանա լճի մակարդակի իջեցման կանխարգելումը և լճի մակարդակի օրենքով սահմանված չափով բարձրացման ապահովումը՝ որպես լճի ջրի նախկին քանակական և որակական ցուցանիշների վերականգնման և էվտրոֆիկացիայի կանխարգելման նախապայման:

           «Սեւան» ազգային պարկում առկա ինքնակամ շենք-շինությունների, ապօրինի զավթած հողատարածքների հարցը պետք է ռազմավարությամբ կարգավորվի, ջրի տակ մնացած շենք-շինությունները պետք է ապամոնտաժվեն, իսկ ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա անտառտնկարկները պետք է մաքրվեն: Որպես հիմնական խնդիր թվարկված են նաեւ՝ լճում ձկան և խեցգետնի արդյունագործական պաշաների ավելացումը, կայունության ապահովումը, օտարածին բուսական և կենդանական տեսակների ներմուծման, աճեցման և բազմացման կանխարգելումը, արդյունագործական ձկնորսության կարգի վերանայումը, կայուն արդյունագործական որսի իրականացումը և վերահսկումը, ապօրինի ձկնորսության դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացումը:

           Ծրագրված է «Սևան» ազգային պարկի հարակից համայնքների եկամտի աճին նպաստող և «Սևան» ազգային պարկի ֆինանսական կայունության ամրապնդումն անուղղակիորեն խթանող ոլորտների զարգացում: Այդ ամենը կառավարությունում պատկերացնում են զբոսաշրջության ժամանակակից պահանջներին համապատասխան հանգստի ձևերի կազմակերպելով, պատասխանատու արդյունագործական ձկնորսության կազմակերպմամբ, ցանցավանդակային ձկնաբուծություն, արհեստական (արոտավայրային) ձկնաբուծությամբ:

           Պլանավորված է «Սևան» ազգային պարկի տարածքում օրգանական գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում՝ ինտենսիվ այգիների հիմնում, ջերմատնային տնտեսությունների կառուցում:

           Պարկի տարածքների համար քաղաքաշինական զարգացման ծրագրեր կմշակվեն: Մասնավորապես, Սևանա լճի առափնյա երեք տարածքների (Լճաշեն-Ծովագյուղ, Շորժա-Վարդենիս, Մարտունի-Գավառ) զբոսաշրջային զարգացման հայեցակարգի և հատակագիծ կմշակվի: Կկառուցվի Լճաշեն-Սևան հատվածը ներառող ծովափնյա ճեմուղի:

           Հնգամյա ռազմավարությունից բխող միջոցառումների իրականացման համար պահանջվող ծախսերի ֆինանսավորումն ապահովվելու է հիմնականում միջազգային և մասնավոր ներդրումների, պետական բյուջեի, բնապահպանության միջոցառումների ֆինանսավորման գործող մեխանիզմների վերանայման և նորարարական մեխանիզմների ներդրման հաշվին։

           Ֆինանսական նախահաշիվ է կազմվել յուրաքանչյուր ծրագրի համար: Լճաշեն-Սևան հատվածը ներառող ծովափնյա ճեմուղու կառուցումը կարժեանա 4.9 միլիարդ դրամ, որի իրականացման ժամկետը սահմավել է 2019-ից 2023 թվականները: Ճեմուղու ստեղծման միջոցով հստակ կտարանջատվի լողափնյա եւ կառուցապատվող հատվածները, բարեկարգ և հարմարավետ հանգստի գոտի կստեղծվի: 122 միլիոն դրամով Սևանա լճի առափնյա երեք տարածքների՝ Լճաշեն-Ծովագյուղ, Շորժա-Վարդենիս եւ Մարտունի-Գավառ հատվածներում զբոսաշրջային զարգացման հայեցակարգը եւ հատակագիծը կմշակվի:

           «Սևան» ազգային պարկի տարածքում օրգանական գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման, ինտենսիվ այգիների հիմնման եւ ջերմատնային տնտեսությունների կառուցումը կարժենա 748 միլիոն դրամ: Էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերքի և եթերայուղերի արտադրության կազմակերպումն էլ կարժենա 171 միլիոն դրամ:

           Ամենաշատ գումարը կհատկացվի ջրի տակ մնացած շենք շինությունների ապամոնտաժման աշխատանքների համար: Նախատեսվում է 14 միլիարդ դրամ հատկացնել այդ ծրագրի համար, որի արդյունքում ակնկալվում է ջրի որակի վատթարացման կանխարգելում:

           Նյութը տպագրվել է «Հայկական ժամանակ» օրաթերթի փետրվարի 17-ի համարում:

           Comment

           Working...
           X