Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Armenian Quotations

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Armenian Quotations

  Has this thread been done before? I don't know. If it has someone link me because my search wasn't successful.

  Please post all the Armenian sayings, nuggets of wisdom, and quotations you know, have heard or have been passed down.

  And please, for the sake of keeping the essence, type it in Armenian.
  Achkerov kute.

 • #2
  Re: Armenian Quotations

  Իմ խոսքս պատուաւոր մարդերու համար է եւ ո'չ գողերու համար, իսկ անկէ ելնելու համար դժուարութիւններն աւելի մեծ են:

  Յակոբ Պարոնեան, -Պտոյտ Մը Պոլսոյ Թաղերու Մէջ
  Last edited by yerazhishda; 11-11-2008, 12:17 PM.

  Comment


  • #3
   Re: Armenian Quotations

   Shnorhakalutyun.

   TTT.
   Achkerov kute.

   Comment


   • #4
    Re: Armenian Quotations

    Good thread, Anon.

    Բոլոր ազգերը թող հասնին լուսին, միայն թէ Հայը հասնի Մասիսին -- Հովհաննէս Շիրազ

    Comment


    • #5
     Re: Armenian Quotations

     Հայ եկեղեցին ու ազգային ոգին իրարու շղթայուած են, իրարու զօդուած են ոսկի օղակով մը, առանց մէկուն՛ միւսը կը մեռնի:

     -Սիոն Եպիսկոպոս, Խորհուրդ Վարդանանց. Պոստոն 1946.

     ******************

     "The Armenian Church and national spirit are chained to each other, they are linked to each other with a golden buckle; without one, the other dies."

     -Bishop Sion, "Mysterious Vartanants". Boston 1946.

     Comment


     • #6
      Re: Armenian Quotations

      Paruyr Sevak on death:

      Կարգին մեռնելու համար էլ
      Պիտի մարդ բախտ ունենայ...


      Isn't it ironic?
      Last edited by Lucin; 02-10-2009, 08:52 AM.

      Comment


      • #7
       Re: Armenian Quotations

       I was wondering if someone could translate the following quote into Armenian. I will obviously have this checked by my grandfather who is 100% Armenian to double check. But I would love to get the saying: "Family is a haven in a heartless world", tattooed on me. If anyone knew a good translation site? or could just translate it directly. Thanks so much!

       Comment


       • #8
        Re: Armenian Quotations

        I don't think that would make a good tattoo.

        Comment


        • #9
         Re: Armenian Quotations

         Dont' get a tattoo pleeease Just try to practice what the saying preaches. That will be enough proof of how important the message of the saying is to you.

         Originally posted by petas1124 View Post
         I was wondering if someone could translate the following quote into Armenian. I will obviously have this checked by my grandfather who is 100% Armenian to double check. But I would love to get the saying: "Family is a haven in a heartless world", tattooed on me. If anyone knew a good translation site? or could just translate it directly. Thanks so much!

         Comment


         • #10
          Re: Armenian Quotations

          Խենթը մի քար գլորեց փոսը,
          հարիւր խելօքներ հաւաքուեցան,
          չկարողացան դուրս հանել:
          Մինչեւ խելացին կը մտածէ,
          խենթը գետից անց կը կենայ:
          Խենթից-ուղիղ պատասխան:

          Գրեց՛ Րաֆֆի

          Comment

          Working...
          X