Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Originally posted by Azad View Post
  Sounds good!
  Agree, that would be a perfect advancement, protected with natural boundaries.
  If it ever comes to it, that kind of offensive would open up a pandora's box for AAF. A lot more opportunities. This would only be possible if most of Azerbaijan's forces are tied up in NKR frontline fighting.  Each of the three rivers run through the cities/villages. Its not an ordeal, besides the Ganja river. It runs right through that massive city and splits it in half.Seizing this territory would only act as leverage in territorial negotiations. Taking Ganja wouldn't be the top priority and is very unlikely, but besieging it or simply threatening Azerbaijan's hold over it would suffice.The Shamkir line is do-able for sure, I think that would be the most likely frontline in scenario. Mingachevir dam and Ganja city in range of Armenian artillery and armored forces will put a kick in the Azeris step, politically.
  Last edited by Lori; 02-05-2017, 05:43 PM.

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Armenian Army


   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    ՀՀ նախագահը հաստատել է ռազմարդյունաբերական և ռազմատեխնիկական քաղաքականության ռազմավարությունը

    Փետրվար 6, 2017

    Հունվարի 31-ով թվագրվող կարգադրությամբ ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաստատել է Հայաստանի Ռազմարդյունաբերական և ռազմատեխնիկական քաղաքականության ռազմավարությունը: Կարգադրությունը հրապարակվել է ՀՀ նախագահի կայքում:

    Փաստաթղթի երկրորդ կետով կառավարությանը հանձնարարվում է կարգադրությունն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում մշակել և հաստատել ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագիրը:

    Ռազմավարության նախագիծը ՀՀ կառավարությունում ընդունվել էր 2016թ. դեկտեմբերի 22-ին: Կառավարության որոշման մեջ նշվում էր, որ նախագծի ընդունումը կնպաստի ՀՀ ռազմական արդյունաբերության համակարգային բարեփոխումների իրականացմանը:

    Նախագահի կարդագրությանը կից հավելվածով հրապարակվել է նաև բուն ռազմավարությունը, որում նշված են Հայաստանի ռազմարդյունաբերական և ռազմատեխնիկական քաղաքականության նպատակները, իրականացման մեխանիզմները, գերակա ուղղությունները և այլն:

    Ռազմավարության մեջ նշվում է, որ ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացxման պետաxկան քաղաքականուxթյան ռազxxմաxվարուxթյունը հիմxնվում է մինչև 2015թ. ընկած ժաxմաxxնաxկաշրxջանում ՀՀ ռազxմարxդյուxնաxբեxրուxթյան ոլորxxտում ձեռք բերած արxդյունxքxների, ինչպես նաև 2016թ. ապրիլյան պաxտեxրազմի փասxտերի վերլուծության վրա:

    Մինչև 2020թ. ՀՀ ռազմատեխնիկական քաղաքականության գերակա ուղղություններն են.

    1) սպառազինության և ռազմատեխնիկական ունեցվածքի նոxրոxxxգում, արդիակաxնաxցxxում,

    2) նոր սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի և ռազxմաxտեխնիկական ունեցվածքի ստեղծում և արտաxդրում, դրանք են`

    հրաձգային զենxxքեր, զինամթերք, ռազմական տեխնիկայի և ռազմաxտեխնիկական ունեցվածքի, թեթև սպաxռաxզինուxթյուն, հրետանային միxջոցxxներ, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի և ռազxմաxտեխնիկական ունեցվածքի բազային և հատուկ մասեր
    լազերային, օպտիկաէլեկտրոնային, ռադիոէլեկտրոնային և ռադիxոxxլոկացիոն սպաxռաxզինուxթյուն,
    անօդաչու թռչող սարքեր, հարվածային անօդաչու թռչող սարքեր և դրանց հաxկազդxման միջոցներ,
    հետախուզության տեխնիկական միջոցներ,
    կապի տեխնիկական միջոցներ,
    նավարկային միջոցներ,
    ռաxդիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ,
    քիմիական և կենսաբանական պաշտպանական միջոցներ:

    3) հրթիռաշինության զարգացում,

    4) ավտոմատացված կառավարման համաxկարգերի ստեղծում:

    ՀՀ ռազմատեխնիկական քաղաքականության գերակա ուղղությունները կարող են փոփոխվել ռազxմաxքաղաքական իրավիճակից ելնելով:

    Մինչև 2020թ. ՀՀ ռազմարդյունաբերական քաղաքականության գերակա ուղղություններն են.

    1) մետաղամշակող կենտրոնների և ճշգրիտ դետալներ մշակող հաստոցային
    պարկի ստեղծումը,

    2) ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների և դետալների հավաքման արտադրության ստեղծումը,

    3) պայթուցիկ նյութերի` հեքսոգենի, օկտոգենի ու վառելիքային նյութերի համաձուլվածքների արտադրության ստեղծում, ինչպես նաև կոմպոզիցիոն նյութերի տեխնոլոգիաների յուրացումը,

    4) բարձր, գիտատարողունակ և մրցունակ տեխնոլոգիաների յուրացումը, նոր մշակումների և արտադրությունների կազմակերպումը:

    Ռազմարդյունաբերական քաղաքականության գերակա ուղղությունները նույնպես կարող են փոփոխվել ռազմաքաղաքական իրավիճակից ելնելով:

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Originally posted by Azad View Post
     Sultan don't listen to Armnuke he doesn't know what he is speaking. Buy as many as you can for your defense.
     He doesn't, but his little monkeys are all over this place.

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Karabakh MoD reports death of Gor Gareginian, 20, result of cease-fire violation by Azerbaijan.

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Armenian Army       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Originally posted by armnuke View Post
         He doesn't, but his little monkeys are all over this place.
         Primates have been moving into the Northern Hemisphere from a while now. Unfortunately, they like to concentrate around Armenia for their free rides.

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Armenian Army


          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           2017-ի հունվարին Զվարթնոց օդանավակայանում ուղևորահոսքն աճել է 22,9 տոկոսով
           07.02.2017

           2017 թվականի հունվարին` 2016 թվականի նույն ամսվա հետ համեմատած՝ Զվարթնոց օդանավակայանում գրանցվել է ուղևորհոսքի 22,9 տոկոս աճ:

           2017 թվականի հունվար ամսին ուղևորահոսքը կազմել է 168 741 մարդ:

           Զվարթնոց օդանավակայանում 2017 թվականի հունվարին բեռնափոխադրումը կազմել է 965 տոննա ապրանք, որը 36,2 տոկոսով գերազանցում է 2016 թվականի նույն ամսվա ցուցանիշը:

           Գյումրու Շիրակ օդանավակայանում 2017 թվականի հունվարին ուղևորահոսքը 103,8 տոկոսով աճել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած:

           Հայաստանի Հանրապետության երկու օդանավակայանների ուղևորահոսքը 2017 թվականի հունվարին 24,2 տոկոսով աճել է 2016 թվականի նույն ամսվա հետ համեմատած:

           Գյումրու Շիրակ օդանավակայանում 2017 թվականի հունվարին ուղևորահոսքը 103,8 տոկոսով աճել է…

           Comment

           Working...
           X