Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Armenian Army  Comment


  • Armenian Army   Comment


   • "Ehnikner" Mountain Infantry Regiment, 10th Mountain Division    Comment


    • Armenian Army
     Comment


     • Nagorno-Karabakh Defense Army      Comment


      • Armenian Air Force

        

       Comment


       • I guess that makes around $516,500,000

        2018 թվականի պաշտպանական բյուջեն կաճի 37 մլրդ դրամով. նախագիծ


        Սեպտեմբեր 28, 2017
        ՀՀ կառավարությունը սեպտեմբերի 29-ին հավանություն է տվել ՀՀ 2018 թ. բյուջեի նախագծին, որով նախատեսվում է պաշտպանության ոլորտի ծախսերին հատկացնել 246 մլրդ 868 հազար դրամ: Պաշտպանական բյուջեից ռազմական պաշտպանությանը կուղղվի 238 մլրդ 227 հազար դրամ:
        Այս մասին նշված է բյուջեի նախագծում, որին սեպտեմբերի 28-ին ՀՀ կառավարությունը հավանություն է տվել:
        2018 թվականի բյուջեի նախագծով պաշտպանական բյուջեն ամերիկյան դոլարով կազմում է 514 մլն (սեպտեմբերի 29-ի փոխարժեքով):
        Ընթացիկ տարվա բյուջեի համեմատ, որը կազմում է 209,8 մլրդ դրամ, 2018 թվականի ռազմական բյուջեն ավելի է 37 մլրդ դրամով:
        Ոլորտը 2018 (հզր դրամ) 2017 (հզր դրամ)
        Պաշտպանություն (ընդհանուր) 246,868,235.7 209.813.481,1
        Ռազմական պաշտպանություն 238,227,126.3 202.106.217,2
        Արտաքին ռազմական օգնություն 118,657.2 162.818,4
        Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ 2,433,461.4 1.641.470,1
        Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 6,088,990.8 5.902.975,4
        Նախագիծը պետք է հաստատվի նաև Ազգային ժողովում և ստորագրվի նախագահի կողմից:
        2017 թվականի ՀՀ պաշտպանական բյուջեից, ըստ e-gov.am կայքի, ընթացիկ ամիսներին ծախսվել է շուրջ 135 մլրդ դրամը: Սա 2017թ. ամբողջ պաշտպանական բյուջեի շուրջ 65 տոկոսն է:
        2017-ի պաշտպանական բյուջեից ծախսվել է 135 մլրդ դրամը. e-gov.am 2017-ի պաշտպանական բյուջեից ծախսվել է 135 մլրդ դրամը. e-gov.am

        Նախագծով նաև սահմանված է.
        • ՀՀ ֆինանսների նախարարին հանձնարարել անհրաժեշտության դեպքում լրամշակել նախագիծը և այդ տարբերակը ներկայացնել կառավարության աշխատակազմ
        • ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարին հանձնարարել լրամշակված տարբերակը ներկայացնել Ազգային ժողով


        Comment


        • May 16 Day of Air Defense of Nagorno-Karabakh
          

         Comment


         • ՀՀ ԶՈւ-երի ՀՕՊ զորքերի կրակը Armenian SAMs           

          Comment


          •  

           Comment

           Working...
           X