Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Hostages taken in Hurriyet newspaper by pro-coupists.

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by armnuke View Post
   The coup is far from over, unlike what pro-Erdogan media is trying to sell.
   I hope you're right and I'm wrong. I'm seeing a lot of grey wolf supporters in the crowd.
   Mihi vindictam ego retribuam dicit Dominus

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Huge explosion in Ataturk Airport.

    Huge explosion in Ankara.

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Originally posted by gokorik View Post
     I hope you're right and I'm wrong. I'm seeing a lot of grey wolf supporters in the crowd.
     tune into CNN Turk and check it out. The building has been taken over by a group of soldiers in a helicopter.

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      The problem the military is chickening out shooting the crowed

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Originally posted by armnuke View Post
       tune into CNN Turk and check it out. The building has been taken over by a group of soldiers in a helicopter.
       Yeah I'm watching
       Mihi vindictam ego retribuam dicit Dominus

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Please join me in this thread regarding the coup.

        http://forum.hyeclub.com/showthread....059#post376059

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Խաղաղապահ ինժեներական գումարտակում մեկնարկել են ինքնաշեն պայթուցիկ սարքերի հայտնաբերման և վնասազերծման դասընթացներ

         15 ՀՈՒԼԻՍԻ 2016
         Հուլիսի 11-ից ՀՀ զինված ուժերի խաղաղապահ ինժեներական գումարտակում մեկնարկել են ինքնաշեն պայթուցիկ սարքերի հայտնաբերման և վնասազերծման (C-IED) երեք շաբաթ տևողությամբ դասընթացները, որոնք անցկացնում են Եվրոպայում ԱՄՆ-ի ցամաքային զորքերի ինքնաշեն պայթուցիկ սարքերի դեմ պայքարի ուսումնական կենտրոնի հրահանգիչները:


         Այս դասընթացը միջազգային անվտանգության ապահովմանն աջակցելու ոլորտում 2015թ. սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի խաղաղապահության գագաթաժողովի ընթացքում ՀՀ ստանձնած պարտավորությունների` ինքնաշեն պայթուցիկ սարքերի հայտնաբերման ու վնասազերծման անձնակազմ ևմինչև 2017թ. վերջն ինքնաբավ կարողություններ նախապատրաստական փուլի հիմնաքարերից մեկն է:

         Դասընթացը կենտրոնացված է ինքնաշեն պայթուցիկ սարքերի վերաբերյալ հետախուզական տվյալների հավաքման, ռոբոտներով, ձեռքի ականորսիչներով հայտնաբերման ու վնասազերծման տեսական և գործնական վարժանքների վրա: Ամերիկյան կողմը Համաշխարհային խաղաղապահ գործողությունների նախաձեռնություն (GPOI) ծրագրի շրջանակներում պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել ոչ միայն դասընթացների պարբերաբար կազմակերպման, այլ նաև ինքնաշեն պայթուցիկ սարքերի հայտնաբերման և վնասազերծման սարքավորումների, տեխնիկայի ձեռքբերման հարցում:
         http://www.mil.am/hy/news/4196

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Originally posted by burjuin View Post
          Unfortunately I cannot read my own writing.
          Are these remote control vehicles imported or our own /design/production?
          Thanks for any response.
          HARK

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Originally posted by Artashes View Post
           Unfortunately I cannot read my own writing.
           Are these remote control vehicles imported or our own /design/production?
           Thanks for any response.
           This is import

           Comment

           Working...
           X