Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   "Armenia already uses counter-UAV stations

   Yerevan /Mediamax/. Stations designed by Yerevan Telecommunication Research Institute already work at Armenian army units, countering Azerbaijani unmanned aerial vehicles (UAVs).

   On April 12 Mediamax reported that Yerevan Telecommunication Research Institute worked on developing special radiolocation stations that would detect trespassing UAVs at Line of Contact or the state borders.

   Director of Yerevan Telecommunication Research Institute, Doctor of Technical Sciences Mher Markosyan informed that the stations already work at the units of Armenian Armed Forces.

   “The location systems we created can “see” and direct rival UAVs, giving precise coordinates of their location and route in up to 20km distance,” he said.

   According to Mher Markosyan, the institute’s scientific team cooperates with a number of other companies, and this cooperation will soon result in creation of new systems."

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Originally posted by armnuke View Post
    *Translated from Russian*

    Armenian armed forces conducted a successful operation behind enemy lines

    The commander of N-military unit of the NKR Defense Army, colonel Smbat Grigoryan spoke about the successful operation which has recently conducted military entrusted to him parts. They have established a foothold in virtually the enemy's rear, in addition to the strategically advantageous dominant position.

    "The implementation of such an operation was possible only thanks to the bravery and courage of our soldiers," - said the colonel.

    http://voskanapat.info/?p=18911&l=ru
    Any pics? I hope none of our boys were hurt.
    Hayastan or Bust.

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Armenian defense industry
     CJSC Patnesh
     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Tempting..
      Russia just handed 6 Mig-29s from RuAF stocks to Serbia free of charge.
      They will be paying for modernization and transport.

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Oh WOW. Read the whole text carefully!!!!! Most of us wanted to hear about this!!

       Ընդունվել է ՀՀ ռազմարդյունաբերական և ռազմատեխնիկական ռազմավարությունը
       Դեկտեմբեր 22, 2016

       ՀՀ կառավարությունը հոկտեմբերի 12-ի նիստում ընդունել է Ռազմարդյունաբերական և ռազմատեխնիկական քաղաքականության ռազմավարությունը հաստատելու մասին ՀՀ նախագահի կարգադրության նախագիծը, որի հավելվածում շարադրված է ՀՀ ռազմարդյունաբերական և ռազմատեխնիկական ռազմավարությունը։ Այս մասին հայտնում է ՀՀ կառավարության կայքը։

       Նախագծի ընդունումը կնպաստի ՀՀ ռազմական արդյունաբերության համակարգային բարեփոխումների իրականացմանը:

       Փաստաթղթի հրապարակված նախագծի համաձայն՝ Հայաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացxման պետաxկան քաղաքականուxթյան ռազxxմաxվարուxթյունը հիմxնվում է մինչև 2015թ. ընկած ժաxմաxxնաxկաշրxջանում ՀՀ ռազxմարxդյուxնաxբեxրուxթյան ոլորxxտում ձեռք բերած արxդյունxքxների, ինչպես նաև 2016թ. ապրիլյան պաxտեxրազմի փասxտերի վերլուծության վրա:

       Մինչև 2020թ. ՀՀ ռազմատեխնիկական քաղաքականության գերակա ուղղություններն են.

       1) սպառազինության և ռազմատեխնիկական ունեցվածքի նոxրոxxxգում, արդիակաxնաxցxxում,

       2) նոր սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի և ռազxմաxտեխնիկական ունեցվածքի ստեղծում և արտաxդրում, դրանք են`

       հրաձգային զենxxքեր, զինամթերք, ռազմական տեխնիկայի և ռազմաxտեխնիկական ունեցվածքի, թեթև սպաxռաxզինուxթյուն, հրետանային միxջոցxxներ, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի և ռազxմաxտեխնիկական ունեցվածքի բազային և հատուկ մասեր
       լազերային, օպտիկաէլեկտրոնային, ռադիոէլեկտրոնային և ռադիxոxxլոկացիոն սպաxռաxզինուxթյուն,
       անօդաչու թռչող սարքեր, հարվածային անօդաչու թռչող սարքեր և դրանց հաxկազդxման միջոցներ,
       հետախուզության տեխնիկական միջոցներ,
       կապի տեխնիկական միջոցներ,
       նավարկային միջոցներ,
       ռաxդիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ,
       քիմիական և կենսաբանական պաշտպանական միջոցներ:

       3) հրթիռաշինության զարգացում,

       4) ավտոմատացված կառավարման համաxկարգերի ստեղծում:

       ՀՀ ռազմատեխնիկական քաղաքականության գերակա ուղղությունները կարող են փոփոխվել ռազxմաxքաղաքական իրավիճակից ելնելով:

       Ռազմարդյուաբերական և ռազմատեխնիկական քաղաքականության նպատակներն են

       պետության աջակxցությամբ գիտատեխնիxկաxկան և արտաxդրա-տեխնոլոգիxաxկան xնեxրxուժը վեxրածել համակարգաxստեղծ տեխնոլոxգիxաxկան գործուն ու նորարաxրաxկան միxջոցի, որը կապահովի ՀՀ ռազմական անվտանգուxթյան ապաxհովման համապաxտասxխան Ռազմարդյունաբերական համակարգի հզորուxթյxուն, ինչxպես նաև տնտեսաxկան զարxգաxցում և կնպաստի հնաxրավոր ցնցումxների դիմակայմանը,
       ամրապնդել ռազմարդյունաբերական համակարգի դերը ՀՀ նորարարական զարգացման մեջ,
       հասնել ՀՀ-ում արտադրվող և արտxերxկրից ձեռք բերxվող սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ռազմատեխնիկական ունեցվածքի և հաxտուկ տեխxxնիկայի ծավալxների օպտիմալ հարաxբերակxցուxթյանը,
       ՀՀ ռազմարդյունաբերական կազxմակերxպությունների արտադրանքի մրցունակուxթյուն ապաxհովել արտxերxկրի շուկաներում:

       Այդ նպատակով նախատեսվում է.

       ստեղծել ռազմական գիտահետազոտական կաxռույց` ՀՀ զինված ուժերի պաxհանջարկին համաxպաxտասխան գիտահետազոտական և փորxxձակոնստրուկտոxրաxկան աշխատանքների մարտավաxրաxxտեխxնիկաxկան առաջադրանքների և դրանց իրաxկանացման նպատակով անհրաxxժեշտ ելաxկեxտային տվյալների մշակման, ինչպես նաև ռազմաxգիxտաxտեխxնիկաxկան ուղեկցման համար,
       ստեղծել պետական, ինչպես նաև և ոչ պետական կառույցxների կողxմից հիմxնադրամներ՝ ՀՀ ռազxմxարxդյունաբերության զարգացման ծրաxxգxրերի ֆիxնանxսաxվորման նպատաxկով
       ձևավորել ռազմատեխնիկական քաղաքականության ուղղություններով պեxտաxկան, ինչպես նաև ոչ պետական բաժնեմասով կազմակերպություններ՝ նրանցում պարxxxտաxդիր ստեղծելով կամ ընդxգրկեxլով համապաxտասխան գիտատեխնիկաxկան կառույց (կոնստրուxկտոxրաxկան բյուրո կամ գիտաxհեxտաxզոxտաxկան ինստիտուտ)
       հիմնադրել համակարգային հիմնախնդիրներ պարունակող սպառազինության և ռազxմաxxկան տեխնիկաների մշակման համար պետական պատասխաxնաxտուxների ինստիտուտ:

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Brilliant, just what most of the people here wanted, military reforms, with our budget near 500 million we are going to have a nice military industry, let's just hope our government balance's out on our recovering economy, it had been fractured in 2015, I hope they don't over spend because our debt has increased to 50%

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Originally posted by DieHard69 View Post
         Brilliant, just what most of the people here wanted, military reforms, with our budget near 500 million we are going to have a nice military industry, let's just hope our government balance's out on our recovering economy, it had been fractured in 2015, I hope they don't over spend because our debt has increased to 50%

         Also gdp has gone down to 10$ billion from 16$ billion a few years ago. But hopefully in 10 years we will have a serious military industry.

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Nagorno-Karabakh Defense Army          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Originally posted by arakeretzig View Post
           Also gdp has gone down to 10$ billion from 16$ billion a few years ago. But hopefully in 10 years we will have a serious military industry.
           Armenia's GDP has never reached $16 billion in the history of Armenia.
           You're mixing up with Georgia. It was at $16 billion and went down 2-3 billion.

           Comment

           Working...
           X