Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Artsakh, Lezgistan, Avaristan, Taloshistan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Vahram
  replied
  Re: Artsakh, Lezgistan, Avaristan, Taloshistan

  God has forsaken us!  Yet we still carry the torch, and mere idiots wait for the Olympics to see different batch of folks run with make believe torchs. While a famous Englishmen once said " Our ships can't climb mountains" even after waiting all this time for mercy we still carry the torch.

  Getze Hayastan!
  Last edited by Vahram; 03-20-2013, 02:08 PM.

  Leave a comment:


 • Vahram
  replied
  Re: Artsakh, Lezgistan, Avaristan, Taloshistan

  1st Talysh radio broacast, from Shushi!
  Nice find brother!  When superpowers don't listen to the voice of people, it is nice to see little tinny Armenia not forget the forgotten. In the end Armenia does not have any claims on the Talysh, we just continue to carry the torch! I wonder at time why god has forsaken us!
  Last edited by Vahram; 03-20-2013, 01:39 PM.

  Leave a comment:


 • Federate
  replied
  Re: Artsakh, Lezgistan, Avaristan, Taloshistan

  1st Talysh radio broacast, from Shushi!

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Re: Artsakh, Lezgistan, Avaristan, Taloshistan

  ԹԱՄԱՐԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ. ԱԴՐԲԵՋԱՆՑԻՆԵՐ. ՄԻ ԱՆԱՎԱՐՏ ԷԹՆԻԿ ՆԱԽԱԳԾԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ (ՊԱՏՄԱ-ԱԶԳԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ)

  ԱՐԱՔՍ ՓԱՇԱՅԱՆ, Արեւելագետ, Արեւելագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող, ԵՊՀ դոցենտ

  (Մոսկվա, Ռուսկայա պանորամա, 2012, 88 էջ, ռուսերեն)

  Վերջերս Մոսկվայի սեւծովյան-կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական եւ սոցիալական հետազոտությունների ինստիտուտը (ՍԿՏՔՍՀԻ)ՙ Կովկասյան հետազոտություններ շարքով հրատարակել է պ.գ.թ. Թամարա Վարդանյանի Ադրբեջանցիներ. Մի անավարտ էթնիկ նախագծի պատմություն (պատմա-ազգաբանական ակնարկ) (Азербайджанцы: История одного незавершенного этнопроекта (историко-этнологический очерк) խորագրով մենագրությունը, որտեղ խորքային ուսումնասիրության են ենթարկված ադրբեջանցիների էթնիկ ծագմանն ու ինքնությանն առնչվող խնդիրները: Աշխատության գիտական խմբագիրն է պատմաբան եւ քաղաքական գիտությունների դոկտոր Արմեն Այվազյանը, գրախոսներն են հումանիտար գիտությունների դոկտոր Ռասա Չեպայտենեն (Վիլնյուս, Լիտվա) եւ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու Արթուր Ցուցիեւը (Վլադիկավկազ, ՌԴ):

  Գրքին նախորդում է երկու առաջաբանՙ մեկը հրատարակողի անունից գրել է ՍԿՏՔՍՀԻ-ի տնօրեն Վ. Զախարովը, մյուսըՙ գրքի գիտական խմբագիր Ա. Այվազյանը:

  Իր նախաբանում Վ. Զախարովը նշում է, որ էթնոգենեզին վերաբերող ուսումնասիրությունները գիտության ամենաբարդ, սակայն, միեւնույն ժամանակ, ամենահետաքրքրական խնդիրներից են: Այդ տեսանկյունից նա մեծապես կարեւորել է Թ. Վարդանյանի հետազոտությունը ադրբեջանցի էթնոնիմի վերաբերյալ, որը դեռ 100 տարեկան էլ չէ: Հատկանշական է, որ Զախարովն անդրադարձել է գիտական եւ քաղաքական առումով կարեւոր հարցի, այն էՙ Բաքվում իրականացնող պատմության կեղծման երկակի ուղղությանըՙ մի կողմից ադրբեջանական էթնոսի պատմությունը` հնացնելուն, մյուս կողմից` հարեւան Հայաստանի պատմությունն աղավաղելու արատավոր ավանդույթին: Զախարովը նաեւ նշում է, որ ֆինանսական մեծ ներդրումներով կյանքի կոչվող նմանօրինակ կեղծգիտական հրատարակություններն արդեն վաղուց չեն արժանանում ո՛չ արեւմտյան, ո՛չ ռուսական գիտական հանրույթի ուշադրությանը, դրանք նաեւ չեն ներառվում կովկասագիտական հետազոտությունների աղբյուրագիտության մեջ:

  Ա. Այվազյանն իր նախաբանում նկատում է, որ Թ. Վարդանյանի մենագրությունը մեթոդաբանական տեսակետից միջառարկայական է, այն պատմագիտական ու ազգաբանական նշանակության հետ մեկտեղ, ունի նաեւ քաղաքագիտական արժեք: Այվազյանն այս աշխատությունն իրավացիորեն գնահատում է որպես ադրբեջանցիների ծագումնաբանությանը (էթնոգենեզին) նվիրված մի յուրահատուկ քրեստոմատիաՙ հիմնված սկզբնաղբյուրների, գիտական գրականության եւ մամուլի մանրակրկիտ վերլուծության վրա:

  Գրքի հեղինակ Թ. Վարդանյանը հետազոտության մեջ հանդես է բերել գիտական բարեխղճություն, իր աշխատանքն ամրագրել է բազմաթիվ ու բազմալեզու արժեքավոր սկզբնաղբյուրներով եւ գիտական գրականությամբ: Հեղինակը հանգամանորեն քննարկել է իրանական, թյուրքական, կովկասյան եւ առհասարակ իսլամական ազդեցությունները ադրբեջանական ինքնության ձեւավորման հարցում, ուսումնասիրել ադրբեջանցիների ծագումնաբանության գործընթացը, ինքնանվանման (էթնոնիմի) փնտրտուքն ու բովանդակությունը, ադրբեջանական ինքնության բաղադրիչները թե՛ նոր, թե՛ նորագույն շրջաններում, խնդրի վերաբերյալ տարբեր հեղինակավոր հետազոտողների տեսակետները, նաեւ` 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի առաջին տասնամյակներին առկա աշխարհաքաղաքական այն իրողությունները, որոնք ի վերջո նպաստեցին Ադրբեջան պետության ու որպես հետեւանքՙ ադրբեջանական ազգի ստեղծմանը:

  Մենագրության հեղինակը փորձում է գիտականորեն ապացուցել, որ էթնոգենեզի ադրբեջանցիների օրինակն արդյունք է ոչ թե էթնոսի ազգայնացման, ինչպես ընդունված է կարծել, այլ` ազգի էթնիկացման: Հեղինակի կարծիքով` ադրբեջանական էթնոս, ադրբեջանցիների էթնիկ տարածք եւ էթնիկ ադրբեջանցի եզրերը գիտականության տեսանկյունից ավելի շատ միֆոլոգեմներ են (ինչպես օրինակ` սովետական մարդ կամ եվրոպական ինքնություն): Խնդիրն այն է, որ տարբեր էթնոլեզվական, կրոնական, նույնիսկ ռասայական բաղկացուցիչներ ներառող ադրբեջանական էթնոսի ձեւավորման գործընթացը դեռեւս ավարտված չէ: Ադրբեջանական ինքնության ձեւավորման ճանապարհին կարեւոր դեր է խաղացել անցումը իրանականությունից դեպի թյուրքականություն, սակայն այդ գործընթացն էլ կասեցվել է խորհրդայնացմամբ եւ նորՙ ադրբեջանական ինքնության հռչակմամբ: Ադրբեջանական ինքնությունն, ըստ էության, կայացման փուլում է, իսկ նրա կորիզը համարվող թյուրքականությունը` վիճարկվում է անգամ նույն Ադրբեջանում:

  Թեեւ Ադրբեջանին ու ադրբեջանցիներին նվիրված աշխատությունների պակաս չկա, սակայն Թ. Վարդանյանի բարձրացրած հարցերն ու առաջարկած լուծումները նորույթ են: Փաստորեն, առաջին անգամ փորձ է կատարվել ադրբեջանցիների էթնիկ ինքնության կառուցակցման բարդ գործընթացները քննել էթնոսի վերաբերյալ ժամանակակից տեսությունների լույսի ներքո եւ ադրբեջանցիների ծագումնաբանությունը ներկայացնել փաստարկված, հիմնավորված, կուռ եւ ամբողջական հայեցակարգի տեսքով:

  Թամարա Վարդանյանի նշված աշխատանքը, որ նախատեսված է ինչպես մասնագիտական շրջանակների (պատմաբանների, արեւելագետների, ազգագրագետների, քաղաքագետների), այնպես էլ ընթերցող լայն հանրության համար, կարեւոր ներդրում է կովկասագիտական հետազոտությունների ոլորտում: Աշխատանքի շահեկան կողմերից մեկն էլ այն է, որ գիրքը գրված է ռուսերենով եւ կարող է լավագույնս հակազդել այն բազմաթիվ կեղծգիտական թեզերին, որոնք հետեւողականորեն առաջ են մղվում Ադրբեջանում:

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Re: Artsakh, Lezgistan, Avaristan, Taloshistan

  Родиться талышом уже выбор

  Обращение к моим сверстникам

  Подлинная идея сила, чувство достоинства и превосходства, которое не имеет ничего общего с высокомерием, и которое основывается не на путанных мифах, создаваемых с чисто политическими целями, а на вполне определенных традиционных познаниях.
  Юлиус Эвола. Традиция и раса

  Хоть беднякам с рождения приходится кормиться ими, обещаниями сыт не будешь

  Жозе Сарамаго. Евангелие от Иисуса

  Люди не такие уж бараны. Их суетность и тщеславие гарантируют, что они не станут в точности повторять прошлое, если знают, каким оно было.

  Аласдар Грэй. Конец оси  Быть представителем умирающего народа не самое сладкое, что может попасться человеку при рождении. Но нет ничего слаще возрождения с народом и, что еще важнее, в народе. Кто-то из нас, талышей, может печалиться, обременять себя страданиями и разговорами почему же так?! и отдаться воле тех, кто был рожден в лучших условиях; другие же отбрасывают это в сторону, становятся под палящим солнцем, возделывают землю, поливают ее водой, в то время как самих мучает жажда, долго следят за мелким ростком, пущенным из земли, и оберегают его, вынашивают как дитя, не спят ночами, думая об этом ростке, и только через долгое время он становится самостоятельным деревцем, которое в дальнейшем разрастется широкой кроной и будет оберегать, как благодарный сын благородного отца.

  Талышское движение сейчас на пути к раскидистой кроне. Да, среди представителей нашего народа еще достаточно тех, кто не пробудился и даже не намеревается. Да, среди нас до сих пор остаются те, кто не верит в возрождение Талышистана. Да, среди нас есть и те редкие, кто, вопреки логике, зачастую своими необдуманными поступками на самом деле борется против возрождения Талыша. Да, среди нас есть бахвальствующие псевдопатриоты, которые готовы полить грязью любого талыша, лишь бы самим выглядеть на их фоне чистенькими. Манкурты всегда были, они и сегодня есть. Я готов и сказать это первым, и плюнуть каждому из них в лицо первым, кем бы они ни были. Но когда есть те, кто верит в Талышскую Идею, те, кто отданы всем сердцем борьбе за права своего народа, те, кто полны внутренней любви к своему народу, к его культуре, истории, к его людям (вопреки тем ненавистным предателям и бескультурным дуракам, которых мы не изжили еще полностью), те, для кого на первом месте стоит исключительно судьба его народа, те, кто пылает желанием возрождения своего народа, нет ничего и никого, кто может остановить нас.

  Талышских активистов, тех, кто всецело отдает себя этому народу, сегодня не один, не десять и даже не сто человек. Причина, по которой я взялся сегодня писать эту статью следующая: наши активисты нередко встречаются с непониманием окружающих или даже откровенно враждебным отношением, с невоспитанностью отчасти своих же братьев-талышей, с их лентяйством и нежеланием хоть что-то сделать для своего собственного будущего. Вероятно, иногда у них закрадывается минутная мысль о том, что, возможно, все впустую. Если они когда-нибудь так думают, я прошу их помнить, что и я, и тысячи других талышских активистов, разбросанных волею судьбы по всему миру, горят единой с ними мыслью возрождения Талышистана, и очень скоро будут с отчаянной радостью свободы обнимать их на фоне наших развевающихся флагов! Я прошу их ни в коем случае не отчаиваться и не опускать руки, ни в коем случае не злиться на свой народ, особенно в нынешний критический момент, когда мы так близки к цели.

  Сегодня для многих уже очевидно, что Азербайджанская Республика движется к своему полному развалу и краху, и мы обладаем шансом наконец-то возродить нашу государственность. Волна общественного протеста набирает все большую силу среди населения и на этой волне оно теряет страх, которым его кормили столько лет. Именно в этот момент нам важно объединиться на талышской политической платформе исключительно на ней! В тот момент, когда ненависть у так называемых азербайджанцев выплескивается не только на власть, но и на само искусственное государство Азербайджанской Республики, мы должны думать исключительно о своем Талышистане и больше ни о ком! Хватит, что до этого мы были за всех, но только не за себя!

  Хватит того, что талыши долгие годы искали себе место в различных политических группировках, а потом сражались друг против друга за интересы тюрков или курдов! Каждый талыш, который призывает выступать за какую-либо неталышскую политическую силу, по своей неопытности и наивности или в каких-то корыстных целях, выступает против талышей! Специально или нет, он льет воду на мельницу уничтожения нашего народа. И эту пропаганду надо пресекать в корне, кто бы ни был ее рупором.

  Все те талыши, которые выступили с заявлениями в поддержку Иса Гамбара, как бы печально это не звучало, стоят против талышского народа, потому что этот лживый руководитель мусаватиский партии, той партии, которая заливала кровью Ланкон в 1919 году, всегда был против нашего народа. И то, что он назвал талышей талышами, не сделало из него ни святого мученика, ни выразителя наших интересов. Ему и абсолютно всем так называемым оппозиционным силам АР глубоко наплевать на права талышей. Более того, каждый из них не раз плевал на талышей. И тот талыш, кто так или иначе поддержит их, либо полный простак, либо убийца своего народа, т.е. самоубийца, что в нашей религии категорически запрещено!

  Ни одна политическая сила, более-менее официально представленная на политической сцене АР, не защищает интересов талышей и не будет защищать. Все они спят и во сне видят тот день, когда талыши окончательно превратятся в пресловутых азербайджанцев! Хватит быть глупцами, чьей наивностью пользуются политические мошенники! Если мы никак не представлены в их политической программе, значит, нет даже призрачной перспективы того, что они признают за нами наши права. В чем смысл выступать в поддержку тех сил, которые нас не видят и в упор как социальную или политическую группу как сформировавшую особую группу населения?! Пора уже понять, что то, что видится демократией для тюркского большинства, не является демократией ни для талышей, ни для лезгин, ни для аварцев, ни для других коренных народов АР.

  Есть единственная политическая платформа, которая представляет интересы талышей (политические, культурные, экономические, социальные и т.д.) это талышская платформа. И от нее нельзя отступать ни на шаг! Если отступил раз, значит, отступишь еще раз! И те, кто наступают на тебя, всегда это понимают. Пес кусает лишь тех, в чьих глазах читает страх. Надо наступать в ответ единым фронтом. Если только они сделают один шаг против нас, мы должны сделать два в ответ. Если они посадили Гилала Мамедова, мы должны показать им, что не оставим этого просто так, что никто из нас и не вздумал бояться ни Алиевского режима, ни шовинистов-пантюркистов. Это наша земля, это наш народ! И мы их отстоим!

  Нельзя ни в коем случае отказываться от того, что:

  1. Талышистан начинается на левом берегу Куры.

  2. Талышам нужна абсолютно полная свобода в своих делах. Никаких временных мер, никаких частичных решений!

  3. Мы боремся исключительно за интересы талышей и Талышистана и больше никого!

  Это политика, и здесь не может быть места какой-либо инфантильности, манкуртизма, панибратства с кем попало! У каждой политической группы есть свои строго очерченные цели, и отход в сторону от них называется предательством интересов (в данном случае всего народа)!

  Нельзя идти на поводу у разговоров о том, что наша страна это Азербайджанская Республика. И это должна быть четкая и неизменная позиция. Страна понятие скорее географическое, нежели строго политическое (в отличие от государства). Талыш всегда был отдельной страной, как, к примеру, Абхазия (которая, как мы помним, до еще буквально недавнего времени не была независимым государством). Азербайджанская Республика это искусственное образование, и Талыш находится в составе АР неправомерно: он был оккупирован войсками АДР при поддержке анатолийских турков-головорезов в 1919 году, а вхождение в состав АР в 1991 нелегитимно в связи с тем, что не был проведен референдум по данному вопросу (в то время как был проведен референдум о сохранении СССР, и талыши высказались на нем утвердительно, т.е. талыши желали остаться в составе Советского Союза, а не Азербайджанской Республики).

  Ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации мы все братья, мы все азербайджанцы. Все разговоры о том, что азербайджанец - это не национальность, а признак гражданственности являются пустопорожними до тех пор, пока азербайджанцы не будут официально исключены из переписи населения и любых разговоров в связи с этничностью (на официальном, а не чайханском уровне).

  Мы родились талышами и умрем талышами. Сколько бы ни вы, ни другие не пытались, изменить этого никто не может. Так уж получилось в этом государство, что родиться талышом это уже выбор, выбор не просто этнический, это выбор политический.

  Когда азербайджанцы говорят, что у всех есть проблемы, давайте жить дружно, это называется подметать мусор под ковер, спрятать всю грязь, все проблемы коренных народов, до которых им нет дела. Этим они не решают ни одной нашей проблемы. Они, играя на наших патриотических чувствах, только затыкают нам рот и только. Если их мечта исполнится, и они придут к власти, то они ничего совершенно ничего! не сделают ни для талышей, ни для лезгин, ни для аварцев, ни для других коренных народов. А почему они собственно должны будут что-то вообще сделать, если и так ничего не обещали в рамках предвыборной компании ни талышам, ни лезгинам, ни аварцам, ни другим коренным народам АР?!

  Не нужно идти на поводу у этих клоунов-псевдооппозиционеров. За двадцать лето можно было понять, что они только рисуются в качестве борцов за демократию, а тем временем получают денежки от своих оппонентов. Пусть они сами борются со своими хозяевами, а мы тем временем объединимся, сплотимся в своих верных и крепких рядах и возродим свою Родину, свой Талышистан!

  Мы поверили им в начале 90-ых и боролись за азербайджанцев в Карабахской войне. А потом получили по голове репрессивным аппаратом АР. Мы дали им двадцать лет на то, чтобы и они хоть раз поборолись за нас хотя бы для вида, хотя бы для приличия. Они не только не сделали ничего для справедливости, но и каждый раз били талышей, лезгин, аварцев и других, когда они подымали голос в свою защиту.

  Теперь мы боремся за свою независимость, и вся их лицемерная болтовня о совместной борьбе нам не интересна. Их поезд уехал. Уехал навсегда из Талышистана!

  Да здравствует свободный Талышистан!

  Рустам ИСКАНДАРИ

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Re: Artsakh, Lezgistan, Avaristan, Taloshistan

  Талышский деятель Гилал Мамедов выказал презрение правосудию Азербайджана
  Арестованный в июне прошлого года главный редактор газеты Толыши Садо Гилал Мамедов отказывался принимать участие в судебном заседании. Причина была в том, что правосудие Азербайджана, не забывшее о мужественном поведении на суде бывшего главного редактора газеты Толыши Садо Новрузали Мамедова, решило провести суд над Гилалом Мамедовым в закрытом режиме. Напомним, что Н.Мамедов впоследствии был убит в тюрьме, а два его сына уничтожены на воле. Таким образом, власть в Азербайджане показала не только беспочвенность обвинений против Гилала Мамедова, но и свой страх перед талышскими активистами.

  6 февраля Гилал Мамедов был насильно доставлен из тюрьмы на закрытое заседание суда, однако мужественный талышский деятель в знак протеста против произвола власти надел на лицо маску, заткнул уши ватой и повернулся к стене, выказав презрение к азербайджанскому правосудию в целом, и продажным судьям в частности.

  Voskanapat.info напоминает, что Гилал Мамедов обвиняется бакинским режимом в сотрудничестве со спецслужбами Ирана, разжигании национальной и религиозной вражды, а также в хранении и сбыте наркотиков.

  Voskanapat.info

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Re: Artsakh, Lezgistan, Avaristan, Taloshistan

  Իսմայիլիից Բաքու կամ կենցաղայինից ազգայնական անցում

  01:07, 28 հունվարի, 2013
  Ադրբեջանի հյուսիս-արեւմտյան շրջանի Իսմայիլի քաղաքում տեղի ունեցող պատահարները, ապա բողոքի ակցիաներն ու քաղաքացիական անկարգությունները գուցե լուսարձակներ չհրաւիրեին իրենց վրա։ Նման իրադարձությունները սկսել էին հաճախակի դառնալ Ադրբեջանի տարածքում. մեկնաբանությունները մինչև այժմ կենտրոնացել էին դասակարգերի ծայրահեղ բեւեռացման երեւույթի վրա՝ հատկապես հարստապետական ընտանեկան իշխանության եւ թշվառությամբ բնութագրվող բնակչության միջեւ խորացող անջրպետը ընդգծելով։ Հայտնապես, կենցաղային հողի վրա արձանագրվող դեպքերը արագորեն վերածվում էին ժողովուրդ-իշխանություն լարվածության եւ իրավապահ մարմինների հետ ցուցարարների բախումների։

  Խնդիրը դիմափոխվեց, երբ հետզհետե պարզ դարձաւ, որ Իսմայիլիի շրջանը լեզգի ազգաբնակչությամբ հատկանշված է. քաղաքացիական կամ զանգվածային անկարգություններ կամ անհնազանություններ բառակապակցությունները շուտով փոխարինվեցին լեզգիների ապստամբություն բնութագրումով։ Եթե ադրբեջանական լրատվամիջոցները ծայրահեղ զգուշաւորություն էին ցուցաբերում պատահարների մասին իրենց կատարած լուսաբանումներում, ապա հատկապես ռուսական զանգվածային լրատվամիջոցները փորձ էին կատարում պատահարների պատճառով ծայր առած երեւույթների ետևում տեսնել իրադրությունների զարգացման շարժառիթները եւ մանաւանդ դրանց բնույթը։

  Լեզգիների ապստամբություն եզրով Իսմայիլիի միջադեպերը լուսաբանելը նշանակում էր, որ դեպքերը կենցաղային ֆոնից անցում են կատարել դեպի ազգայնականը։ Առնչված որեւէ կողմի քարոզչական քաղաքականությամբ կարող էր մեկնաբանվել նման մի որակում, եթե Բաքվի իշխանությունները արտակարգ միջոցառումների չդիմեին ընդվզումի դրսեւորումները ուղղակի խեղդելու ուղղությամբ։ Մեծաթիւ ձերբակալություններ, բանտարկություններ, Իսմայիլի տանող ճանապարհների փակում եւ... համացանցի, ընկերային ցանցերի եւ Յութուբի օգտագործման հստակ պետական արգելակում։

  Կենցաղայինից ազգայնականի այս անցումը դեպքերի զարգացման առումով այստեղ չէր սահմանափակվում։ Իսմայիլիի ցույցերը արագորէն տեղափոխվում էին Բաքու։

  Այսպես. Բաքվում ծայր առավ չարտոնված ցույց։ Ցույցը հազիւ սկսած բախումներ արձանագրվեցին ոստիկանների և ցուցարարների միջև: Հարկ էր ուշադրություն կենտրոնացնել Բաքվում բարձրացված ցուցապաստառների վրա. Իսմայիլին արթնացաւ, Բաքուն աջակցում է նրան:

  Ցույցը լուսաբանող լրագրողները եւս արձանագրվել էին բանտարկյալների շարքին։ Իսկ ցույցը հրաւիրվել էր սոցցանցերի միջոցով։

  Ներադրբեջանական հաճախակի դարձած այս իրադրություններին հետեւողների ուշադրությունից չէր վրիպել ամերիկյան հակազդեցությունը։ Բաքվում ԱՄՆ դեսպանատունը կոչ էր անում իր քաղաքացիներին՝ զգոնություն ցուցաբերել Ադրբեջանի բողոքի ցույցերի նկատմամբ։ Բաքվում ԱՄՆ դեսպանատան պաշտոնական կայքի տարածած հաղորդագրությունում նշվում էր, որ համացանցային հաղորդումների համաձայն՝ ցույցեր կարող են տեղի ունենալ մի շարք շրջաններում, ինչպէս նաև Բաքվում։ Հետեւաբար, ԱՄՆ քաղաքացիներին խորհուրդ էր տրվում պահպանել զգոնություն՝ ճանապարհորդության ժամանակ և խուսափել մարդաշատ հաւաքավայրերից։

  Մի շարք շրջաններ-ի կանխազգուշացումը մտածել է տալիս, որ նախատեսվում է դեպքերի որոշ ծաւալում՝ Իսմայիլիից Բաքու եւ այլուր։

  Բաքվի իշխանություններին ամենայն հաւանականությամբ այս պահին հաջողվեց զսպել համատարած բռնկումը։ Բայց Յութուբի, ֆեյսբուքի, ընդհանրապես համացանցի անջատումը, ճանապարհների փակումը, ԱՄՆ-ի դեսպանության զգուշացումները, հիշեցնում են արաբական գարունից ազդված երկրների իրավիճակը։ Տակաւին ձմեռ է Ադրբեջանում։ Բաքվում ցուցարարները, սակայն Իսմայիլիի արթնացած լինելու մասին են բարձրաձայնում, խոստանում աջակցել։ Իսկ արթնանալը արդեն կենցաղային պատահական դեպքից աւելի ազգայնական ֆոնի վրա զգացվող նախաապստամբական վիճակ է հուշում։

  Շահան Գանտահարյան

  Ազդակ-ի գլխավոր խմբագիր

  Լուս.՝ http://www.aljazeera.com-ից

  Ադրբեջանի հյուսիս-արեւմտյան շրջանի Իսմայիլի քաղաքում տեղի ունեցող պատահարները, ապա բողոքի ակցիաներն ու քաղաքացիական...

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Re: Artsakh, Lezgistan, Avaristan, Taloshistan

  Вызывает вопросы и то обстоятельство, почему сами лидеры оппозиции не стали участвовать в митинге в самом центре города, где они мечтают провести свои протестные мероприятия все эти годы. Кто им мешал стать во главе этого поистине народного движения? Они довольствовались лишь тем, что отправили принять участие в митинге некоторых молодых членов своих партий. Самое удивительное в том, - пишет по этому поводу Ю. Алиев, - что азербайджанская оппозиция в лице лидеров Общественной Палаты даже не поняла того, что произошло сегодня на площади Фонтанов.

  Но, по мнению некоторых наблюдателей, по ходу митинга выявилась некоторая организаторская и направляющая роль со стороны членов оппозиционных партий. Это дает основание некоторым наблюдателям сделать вывод о том, что традиционная оппозиция и в этот раз пошла на сговор с властями!

  Еще одним показательным фактом во всей этой истории является то, что, согласно размещенному в социальных сетях новому шокирующему видео, сотрудники МВД Азербайджана отдают команды на курдском языке. Это видеосъемка с митинга на площади Фонтанов в Баку (10 декабря 2012 года. – Voskanapat.info). Получается, что в составе нашего МВД действует отдельное курдское подразделение? Иначе, как объяснить тот факт, что командир отряда МВД дает команду на курдском языке, а его подчиненные эту команду сразу же исполняют. На видео четче слышны курдские слова. Это грубое нарушение законодательства Азербайджанской Республики, ибо в нашей стране официальным языком является азербайджанский, - пишет по этому поводу haqqin.az. Как отметил один из комментаторов, еще со времен дедушки (имеется в виду Г. Алиев. – Ф.Ф.А.) существовали отряды, которые выполняли самые сложные задания... Этот факт, на наш взгляд, должен заставить представителей титульного этноса всерьез подумать об угрозе общей курдизации Азербайджанской Республики, о чем мы их предупреждали неоднократно Наши источники в Баку сообщили, что это – специально обученные курдские боевики из Турции и Ирака, которые привезены в страну в целях защиты правящего клана.

  Некоторые увидели в этом действия потусторонних сил, имея в виду, по всей видимости, некоторые внешние сил. И кто после этого попытается мне доказать, что протестный гвалт в сетях появился на совершенно пустом месте? Кто сможет меня убедить в том, что в стране, где каждую неделю гибнут солдаты, вдруг смерть одного из них беспричинно и без вмешательства потусторонних сил вызвала такой сильный общественный резонанс? - возмущается Юсиф Алиев. Отвечая на утверждение А. Каримли о том, что эта акция доказала силу общества, он утверждает, что эта акция, показала не силу общества, а силу власти. И очень жаль, что вы этого до сих пор не поняли. Впрочем, после всего этого ваше 20-летнее нахождение в оппозиции не удивительно, - пишет он.

  Это еще раз подтверждает правильность слов Фатуллаева о том, что мы уже привыкли к тому, что если в Азербайджане что-то происходит, то это кому-то нужно. То есть население страны не берется в расчет как реальная сила, способная сама решить судьбу страны. Никто даже не старается внушить этому народу, что он сам должен бороться за изменение положения вещей в стране. В этом чувствуется элемент пропаганды официальных властей по отлучению населения от реальной борьбы за лучшее будущее для себя и для своих потомков. День и ночь гражданам внушается, что от них ничего не зависит. В результате, многие в АР ждут помощи только из-за границы…

  И еще. Впервые представители официальной власти, в данном случае некоторые депутаты (например, заместитель исполнительного секретаря правящей партии ПЕА М. Гурбанлы) фактически поддержали идею проведения митинга. А давний соратник и единомышленник Г. Алиева, народная артистка Советского Союза, депутат парламента З. Ханларова даже выступила с резкой критикой в адрес властей за гибель солдата. В интервью газете Ени Мусават, она сказала, что нет никакой необходимости в проведении специального расследования и разбирательства данного дела, так как трагедия налицо! По ее словам, отчетливо видно, что избили солдата и убили. Она хочет, чтобы виновники этой трагедии были наказаны по всей суровости закона. В ответ на официальные заявления врачей о том что, якобы солдат умер от сердечной недостаточности, которое поддерживает и командир данного корпуса генерал Р. Акперов, депутат возмущается и говорит, что если на самом деле у него болело сердце, тогда зачем вообще его взяли в армию? В конце она предложила посвятить отдельную сессию парламента вопросам солдатских смертей в армии.

  Смерть солдата в армии и вызванные ею последующие события стали предметом бурного обсуждения в социальных сетях. Подавляющее большинство участников этих обсуждений едины во мнении, что азербайджанская армия является лишь инструментом защиты интересов правящей элиты. Многие уверены в том, что пока вся власть не поменяется, никаких улучшений как в армии, так и в других сферах ожидать не приходится. Многие родители во весь голос говорят, что азербайджанская армия является бизнесом на крови их детей. Я не отдам своего сына вам! Я знаю, что это такое, - заявляет с каждым днем все большее количество родителей. Еще один родитель убитого в армии солдата Абасат Алиев через газету Азадлыг обратился к матери погибшего Джейхуна Губадова со словами: Не верьте их сладким речам! Мой сын тоже убит, но его виновники до сих пор не наказаны!

  Солдатом (заметьте – не генералом, не офицером даже, ПРОСТО СОЛДАТОМ!) сегодня не хочет у нас быть никто - разве что телохранителем какой-нибудь знатной особы, - пишет Эмиль Агаев. Далее он продолжает: Коррупция – это плохо, плохо везде. Но одно дело, когда мы сталкиваемся с мздоимством и взятками в жэке или в управлении по недвижимости, другое, когда это полиция или армия, то есть те сферы, от которых зависит мир и спокойствие, само существование наше. Вместе с тем, не секрет министерство обороны – САМОЕ КОРРУМПИРОВАННОЕ министерство в республике.

  Политики, журналисты и другие члены общества на полном серьезе ведут споры о том, что правильнее: отдалить солдата от общества или общество от солдата?

  Наконец, вот, что пишет в своих комментариях один форумчанин: Поэтому мне всегда смешно когда господин президент угрожает армией армянам. Армии нет, и это задумал наш атамыз (тюрк. наш отец; имеется в виду Г. Алиев. – Ф.Ф.А.). Он понимал, что честь настоящих военных, выходцев из народа, никогда не позволит того, что было сделано и продолжается сегодня. Он понимал, что сильная армия разрушит безобразную власть, как это было и в Турции, и в Латинской Америке и т.д. Поэтому он решил армию отдать в руки людей с психологией советских прапорщиков-снабженцев, и они успешно разрушили ее. Другие боеспособные силы типа погран, мчс, президентская гвардия, курдская милиция, спортбандиты и тд. - это все частные вооруженные силы. Она горе де – елвида (тюрк. поэтому прощай - прим. Ф.Ф.А.) Карабах.

  Все это, безусловно, говорит об ужасающем состоянии армии в Азербайджанской республике, которая за годы правления И. Алиева превратилась из школы мужества в школу смерти для многих молодых людей в стране. Это еще раз доказывает, что все громкие заявления президента о том, что якобы азербайджанская армия готова в любой момент освободить свои земли военным путем, являются пустой болтовней, лишенной всякого смысла. В АР есть карательные органы, которые хорошо вооружены и обучены. Цель их – подавить недовольство населения, а не освобождение земель как это может показаться со стороны!

  Что касается самого митинга, то логика вещей показывает, что наступивший год змеи, когда исполняется 200 лет со дня подписания Гюлистанского мирного договора между Ираном и Россией, согласно которому все эти иранские земли, которые были присоединены к России и позже безо всяких на то исторических предпосылок оказались в составе Азербайджанской Республики, будет достаточно урожайным на такие события. Как говорится, было бы желание изменить что-то, а повод всегда найдется! В том, что с помощью такой армии И. Алиев никогда не освободит свои земли, лично мы уверены давно. Но сможет ли он сохранить свою личную власть даже с помощью таких хорошо обученных карательных отрядов? У нас есть все основания сомневаться в возможности такого исхода событий. По мнению многих наблюдателей в Баку, страна идет к полному хаосу. Будет ли он управляемым или нет, вот в чем судьбоносный для Азербайджана вопрос.

  Ф.Фахраддин АБОСЗОДА

  "Восточное агентство"

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Re: Artsakh, Lezgistan, Avaristan, Taloshistan

  С какой армией идёт на войну Алиев? Курдский спецназ в Баку?

  Первые рабочие дни И. Алиева после его краткосрочного отпуска в начале Нового года ознаменовались новым грандиозным скандалом, связанным с небоевыми потерями в Вооруженных силах страны.

  8 января распространилось сообщение о смерти новобранца азербайджанской армии Джейхуна Губадова, призванного Апшеронским военкоматом в войсковую часть в Дашкесане. Согласно судмедэкспертизе, солдат скончался от сердечной недостаточности. Однако по информации матери солдата Самиры Губадовой ее сын погиб в результате насилия. То есть его убили. Родственники солдата представили в редакцию газеты Азадлыг видеоматериал и фотографии, сделанные в морге. По фотографиям ясно, что солдат был жестоко избит и убит.

  Учитывая достаточно сложную общественно-политическую ситуацию, власти Азербайджана на этот раз пошли на некоторые превентивные меры, чтобы успокоить недовольство населения участившимися в последнее время аналогичными случаями. Республиканской военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту смерти солдата Джейхуна Заман оглы Губадова. Начальник пресс-службы Минобороны полковник Эльдар Сабироглу сообщил, что в связи с этим ведется следствие. К удивлению многих в республике, впервые за все годы правления Алиевского клана мать погибшего солдата была принята лично Генеральным прокурором АР З. Гараловым, где ей было обещано, что виновники трагедии будут наказаны и государство со своей стороны материально поддержит семью погибшего. Вслед за этим командир Шамхорского корпуса генерал-лейтенант Р. Акперов получил очередное, уже последнее взыскание. Дисциплинарное наказание получили еще несколько офицеров войсковой части, где служил умерший солдат. По сообщению агентства Туран, в день проведения митинга с утра усиленные наряды полиции и служб безопасности концентрировались в каждом районе столицы (в школах) и ждали приказа.

  Накануне власти предприняли беспрецедентные пропагандистские меры: от имени многочисленных проправительственных НПО были разосланы обращения с призывом не проводить митинг и не дестабилизировать ситуацию. Проправительственные СМИ вдруг признали факты беспричинной гибели солдат в армии и заявили о необходимости расследования этих фактов и наказания виновных.

  Дело дошло до того, что на телеканалы вытащили убитую горем мать солдата Джейхуна Губадова, которая призвала молодежь не ходить на акцию, хотя еще буквально вчера возмущалась и требовала от общественности не молчать.

  Но, как показали дальнейшие события, эти превентивные меры не возымели ожидаемого действия. Это убийство вызвало ошеломляющую реакцию населения, которое пришло в ужас, узнав о том, что их родных детей убивают в армии насильственной смертью, отражением которой стала активные обсуждения в блогосфере и в социальных сетях. Инициаторы взрыва виртуального недовольства призвали к акции массового протеста, который состоялся 12 января в 16.00 на площади Фонтанов. В самой популярной в Азербайджане соцсети Facebook была открыта специальная страница для участников акции, на которой в качестве не приглашенных, а именно участников было зарегистрировано 14 тысяч пользователей Интернета.

  Несмотря на то, что заранее было заявлено, что Любая несанкционированная акция в Баку будет пресечена полицией, власти все-таки пошли на уступки и позволили провести этот митинг в самом центре города на площади Фонтанов, своего рода бакинском Арбате. Как видно из видеороликов на YouTube, сотни раздраженных людей молодые парни и девушки, женщины-матери убитых в армии солдат, - собрались вместе и требовали положить конец солдатским смертям в армии. Нет убийствам в мирное время!, Хватит лгать!, Сафар, убирайся - скандировали участники акции, которых плотным кольцом окружили полицейские. Когда молодые люди в количестве до 100 человек устремились в сторону МакДональдса и музея им. Низами, полиция перешла в атаку. Были арестованы десятки митингующих.

  Как бы цинично это ни звучало, солдатские смерти для азербайджанской армии вовсе не новость. Общественность страны в течение всех последних лет бьет тревогу по ситуации в армии, которая превратилась в самую коррумпированную структуру правительства. В Азербайджанской Республике редко можно найти семей, сыновья которых в той или иной степени не пострадали во время службы в армии. Трагичность ситуации состоит в том, что раньше власти, во-первых, вовсе не обращали внимания на наличие таких случаев, а, во-вторых, всеми способами препятствовали тому, чтобы такие факты становились достоянием общественности. В стране до сих пор существовало своеобразное табу на правдивую информацию в СМИ об армии и службы в ней. Помнится, как в свое время насильственно задержали и доставили на допрос журналиста Монитора за статью, в которой содержались сведения о неудовлетворительных социально-бытовых условиях в одной воинской части. Автора материала обвинили в подрыве морально-психологического духа азербайджанского военнослужащего и нанесении вреда по имиджу страны на международной арене.

  Согласно сообщениям некоторых бакинских СМИ, за последние десять лет число погибших в системе обороны и безопасности в стране составило 647 человек, и только 175 смертей имеют боевой характер. Остальные это либо самоубийства, либо результат неуставных отношений, либо другие, не связанные непосредственно с армейской службой причины.

  Для нас, представителей Талышского движения, немаловажным является национально-этнический состав погибших в армии солдат. Как мы уже неоднократно писали об этом, в Азербайджанской республике существует негласный закон, согласно которому представители коренных нетюркских народов страны талышей, лезгин, аварцев и др. поголовно призываются для службы в прифронтовых войсковых частях. В результате этого, вовсе неслучайно, что большинство погибших при таких условиях солдат являются как раз представителями этих народов. К сожалению, отсутствуют точные статистические данные об этническом составе погибших солдат. То, что все эти народы в АР поголовно записаны в пресловутые азербайджанцы, позволяет властям скрывать эти данные. Кроме того, известно, что большое количество представителей этих народов ныне вынуждены покидать свои земли и переезжать жить в столицу и ее окрестности. В итоге, когда в официальных заявлениях о погибшем солдате указывается, что он был призван в армию из города Баку или населенного пункта N. в окрестностях столицы, не для всех понятно, кем погибший являлся по этническому происхождению! А СМИ никогда не ведут такого учета, так как в стране, где официальной государственной идеологией является оголтелый пантюркизм, смерти подобно делать достоянием общественности массовое отклонение тюркоязычного титульного этноса от служения в армии. Как правило, представители титульного этноса либо вообще не служат а рядах вооруженных сил, либо их отправляют в более спокойные войсковые части.

  Массовая коррупция в системе военкоматов позволяет им за определенную сумму взятки (называются цифры от 3 до 10 тысяч долларов США), получить так называемый белый билет. Учитывая, что большинство коренных народов в АР живут в относительной бедности по сравнению с титульным этносом, количество белобилетников среди них составляет меньшее количество. Поэтому нам приходится приходиться вести свой учет, согласно которому самыми бесправными солдатами в вооруженных силах являются представители именно этих народов. На сегодня практически на всех сельских кладбищах в Талыше есть могилы с памятниками в солдатской форме с датами от 1994 года, - после заключения соглашения о перемирия, что говорит само по себе

  Тут можно задаваться таким вопросом: если и вправду почти все население АР записано в азербайджанцы, тогда как районные военкоматы определяют призывников по национальному составу, чтобы отправить их в нужные войсковые части?

  Первый способ: если призывник попал в призывной пункт из, например, талышских районов, - Лика (офиц. Лерика), Ланкона (Ленкорани), Осторы (Астары), Масалона (Масаллы) и пр., - то тут и особых усилий не требуется для определения этнического происхождения призывника. Официальная статистика, как бы она ни утверждала, что якобы на территориях этих районов проживают в основном азербайджанцы (тюрки), в АР ни для кого не секрет, что основное население их талыши.

  Вместе с тем, самым надежным способом для определения этнического происхождения призывников является их ярко выраженный акцент при общении на тюркском языке! В АР редко можно встретить талыша, лезгина или аварца, которого не выдавал бы его акцент. А это, в свою очередь, позволяет работникам военкоматов исправно выполнять установки вышестоящих инстанций.

  Следует отметить, что, как правило, на жалобы талышей и других коренных народов страны никто не обращает внимания, что является еще одним доказательством ущемления их гражданских и этнических прав.

  В свете сказанного, как можно оценить все эти события, связанные с гибелью солдат во время прохождения службы, и к каким последствиям они могут привести?

  Как и ожидалось, вся верхушка власти и проправительственные силы сплотились с целью огородить от этого события самого президента И. Алиева. В СМИ прошла информация о том, что путем давления на мать погибшего солдата, ее заставили высказать несколько хвалебных слов в адрес президента, якобы он сам ни в чем не виноват, а виноваты только его подчиненные. В этих целях даже некоторые оппозиционно настроенные аналитики усмотрели в этом признаки внутриклановой борьбы. И впечатления от сегодняшнего митинга в лишний раз доказывают, в первую очередь мне самому, то, что за всей этой скандальной историей стоят определенные внутривластные силы, - пишет Юсиф Алиев. Согласно его словам, кому-то очень хотелось опорочить министра обороны Сафара Абиева. Еще кто-то сильно жаждал подложить свинью комкору Ровшану Акперову. Какие-то силы были сильно заинтересованы в том, чтобы сегодняшний митинг состоялся, - пишет он.

  А Э. Фатуллаев пошел еще дальше и назвал С. Абиева могильщиком армии. Он выразил сожаление по поводу того, что виновником во всем этом был признан отец солдат генерал Р. Акперов. Сегодня утром Закир Гаралов (Генеральный прокурор АР. прим. Ф.Ф.А.) потушил костер, который мог превратиться в пожар. Но сможет ли Гаралов, Махмудов или Мехтиев потушить следующий костер? Не знаю. Пока же костер, заведенный слугой царя (имеется в виду С. Абиев. прим. Ф.Ф.А.), потушили, наказав отца солдат. Жаль, - пишет он.
  Эльнур Эминоглы назвал весь этот скандал Бисмиллахом (досл. Именем Аллаха - начинание именем Аллаха прим. Ф.Ф.А.) Магеррама Алиева. Он пишет: Актуализация армейской тематики и рост общественных настроений против действующего руководства Минобороны и вероятного преемника Сафара Абиева, который в силу своего возраста с большой вероятностью, наконец-таки, покинет пост министра, а также его конкурента Ровшана Акперова взяли оборот именно после возвращения во двор могучего Магеррама Алиева. Безусловно экс-генерал полиции и нынешний генерал-полковник армии, в силу своей чрезмерной амбициозности и жажды реванша, не смирится с жалким постом завотделом в службе помощника президента по военным вопросам. М.Алиев претендует на большее.

  Далее он пишет, что ежегодно в армии гибнет около 100 солдат: от пули врага, от нелепой и банальной смерти, от пыток, от дедовщины... Но все молчат. Почему-то на сей раз не смолчали. Накипевшие страсти достигли своей кульминации. И вдруг появился новый завотделом помощника президента (не должность а ребус какой-то) с гневным заявлением, что виновник понесет наказание. Сказал сдержал слово. Не обронил. Р. Акперов получил взыскание. Последнее, - заключает он. Затем высказывает убеждение что С. Абиев скоро уйдет в отставку, а М. Алиев убрал со своей дороги единственного конкурента генерала Р. Акперова.

  В конце он напоминает, что у Магеррама Алиева шансы высоки как никогда. Ему покровительствует сам зять президента. С такой крышей можно стать министром обороны, даже будучи полицейским, - пишет он.

  У нас нет и мысли каким бы то ни было образом защищать самого С. Абиева. Но вместе с тем, мы сторонники того, чтобы при оценке сложных общественных явлений последовали совету небезызвестного Козьмы Пруткова зри в корень. Только так мы можем понять, что на самом деле происходит в АР.

  Самой большой сенсацией в этом событии является то, что впервые за долгие годы в центре города состоялся такой митинг. Как это неоднократно было в предыдущие годы, власти с особой жестокостью разгоняют любые митинги на площади Фонтанов. Полиция еще задолго до начала оппозиционных митингов жестко пресекает все инициативы и организационные попытки активистов. Их, как мы все помним, забирают из собственного дома еще за несколько часов до начала митинга. То, что сегодня все произошло с точностью да наоборот, тоже является в некотором смысле загадкой нынешнего политического сезона в АР.

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Re: Artsakh, Lezgistan, Avaristan, Taloshistan

  Deat Artashes,
  If you don't mind, I will propose to limit ourselves to the Caspian first, then we will see

  In my knowledge, our military presence North of the Caucasus range reached what was known as the 'Derpent Gates'. (Nowdays Daghestan, RF)
  At some times, we had a garrison there, protecting our 'Armenian Eastern Sides' (Hayots Arevelitz Goghmank: Artsakh/Oudik/Paydagaran).
  But tjis was an 'expeditionary' presence.

  We had some colonies around nowdays Tchetchniya (from here the erronuous legends during war years I heard many times: a popular saying was that originally Tchetchenians were of Armenian descent?? or Ossetians??).
  Frankly speaking, it does not matter much.
  At those times, we were a very big 'Ethno Linguistic' world, with an ethno linguistic territory of more than 450.000 Km2 if you count Medz and Pokr Hayks, (purely "Armenoids"), plus First, Second, Third and Forth Hayks where the population might have included mixed ethnicities (capadoceans, etc...).
  These proto-Caucasian entities, principalities where so small compared to our 'world'.
  So it won't be very surprising, if big Armenian, or proto Armenian, or Armenoid populations colonised/mixed with others in parts of North of Caucasus, during invasions, migrations, etc... (call them as you wish)

  It won't change much in nowdays life.

  The case of Aghvank is different.
  Since there is an artificial entity, wishing to usurpate the heritage of a 'province' once called Aghvank, its very 'people' (Tatars or Torks of the Caucasus) anhilated or finished anhilating. Not satisfied by this, it tries to use this same fake 'heritage', to claim what never was Aghvank, that is our very purely Armenian Artsakh, Yerevan, etc...

  The inheritors of Aghvank (an entity that never was mono ethnic in the first place, much like, and of corse worse than modern Georgia, still divided in different ethnicities like the Svans, Mingrelians, Kartlies, Adjars, etc...), are the nations of Tsakurs, Udis, Avars, and probably Lezgins, and somany other micro-ethnicities in full forced anhilation/assimilation process by the Tatars/or Torks of the Caucasus, usurpating a geographic name of 'Azarbaijan/Adrbadagan', which never referred to a specific ethnicity . (Remind: part of Adrbadagan is Vasburakan's territory, and we called it Adrbadagan for at least centuries...)
  The Talysh are more "Persian", and were divided from Aghvank by our own Paydagaran.

  The liberation, preservation of these ethnicities is first of all, their interest, business.
  If they do not fight, shed blood, for their own survival, then they will end by disappearing, or deserve the fate of the Kurds of Kashatagh....
  It will be sad, but nevertheless not the end of the world for other interested parties.
  We are one such interested party.
  Of course, we are very interested by their survival, and if they do prove their seriousness, I do not doubt, we, as some other interested parties will like to help, and would definitely help!
  If not, then no one offers freedom to anyone, for the sake of 'ethnic kin'.
  It's up to them to think about, and act, if they still can or wish to survive.

  For the Talysh, I would not be very worried.
  They are part of a huge Persian ethno-linguistic world, and sooner or later, they will get their helping hand, and Taloshistan will go out of Baki hands.
  The fate of the Northern peoples is musch more endangered, first of all, because of the duplicities of Russia, very professional betrayer during 'Oriental bazars', as we are well placed to know....

  Probably on a purely ethno-genetics aspect, we may as well pretend to the heritage of Aghvank, since probably some of the Armenian populations of Gudgashen, Vartashen, Shamakh, might have assimilated the inheritors of some of these ethnicities of alias Aghvank, since we were the 'shining pole' for christian 'Aghvanians', like the Udis, etc...
  But frankly speaking, we have so much other, immediate heritage to claim, that I would gladly leave the 'Aghvank' Heritage to the Lezkins, Dzakurs and Avars...
  For our part, we have much 'harder' arguments to use, when the day of dismantling the artificial entity named 'Azarbaijan' will come....
  A day that will come much sooner, than most expect...

  Leave a comment:

Working...
X